Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego nr 7/2018 pn. „wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Dotyczy pakietu nr 1:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający z uwagi na obowiązującą w przedmiotowym postępowaniu zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, wydzieli z zadania nr 1 następujące pozycje tj.:

Oddział wewnętrzny: pozycja 1 – Defibrylator Burdick Medic; pozycja 5. Kardiomonitor Diascope Traveller, Defibryl atorLifepak 12, Kardiomonitory Memen, Pulsoksymetry Nanox ECO Nonin;
Pracownia endoskopii: pozycja 2 – Monitor L9AT SASO65Y04690;
Oddział chirurgiczny: pozycja 4 – Pulsoksymetr Nanox ECO;
Pracownia USG: pozycja 5 – Aparat USG ALOKA SSD 4000 CV;
Oddział ortopedyczny: pozycja 6 – Aparat EKG ROK PRODUKCJI 2001, Kardiomonitor Propaq, Kardiomonitor V ital Signs;
Podstawowa opieka zdrowotna: pozycja 7 – Aparat EKG Mtrace;
Zakład opiekuńczo leczniczy: pozycja 9 – Pulsoksymetr Prince-100A;
Izba przyjęć: pozycja 10 – Defibrylator DefiMax;
Blok operacyjny: pozycja 12 – Respirator Drager Savina, Respirator Bear 1000, Aparat EKG Rok pr. 2016, Kardiomonitory
z rozszerzonym monitorowaniem, EKG Envoy, Kardiomonitor z rozszerzonym monitorowaniem EKG Mennen Medical, Kardiomonitor Vitalogic 4500, Kardiomonitor, Mennenenmove 1200 Medical, Defibrylator, Primedic defib.

Odpowiedź- NIE.

Pytanie nr 2:
Dotyczy pakietu nr 4, 5:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy w zakres przeglądu aparatów do znieczuleń wchodzi również wymiana akumulatorów oraz kiedy ostatnio były one wymieniane ? Udzielenie precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje bardzo istotne dla przyszłej realizacji zleceń oraz wyceny oferty przetargowej.

Zamawiający jest bezpośrednim użytkownikiem sprzętu i aparatury objętej przedmiotowym postępowaniem, posiada aktualne raporty serwisowe, które określają szczegółowo zakres dokonywanych przeglądów, konserwacji i napraw więc udzielenie precyzyjnych wyjaśnień pozostaje możliwe do wykonania/ opracowania.

Wnioskujemy również o nie udzielanie odpowiedzi w formie „zgodnie z SIWZ” lub „zgodnie z zaleceniami producenta” ponieważ na chwilę obecną zapisy SIWZ pozostają bardzo ogólne i tego rodzaju praktyka narusza w sposób rażący regulacje zawarte w art. 29 ust. 2 oraz 38 ust. 1 Pzp, natomiast zalecenia oraz instrukcje serwisowe producenta są opracowywane
w ujęciu kompleksowym dotyczącym użytkowania określonego urządzenia/ aparatu bez odniesienia do poszczególnych faz/ cyklów i sposobu jego dotychczasowego funkcjonowania u określonego zamawiającego.

Odpowiedź- NIE, wymiana była w tym roku (2018 r.)

Pytanie nr 3:
Dotyczy pakietu nr 1, 4, 5:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy w zakres przeglądu respiratorów wchodzi również wymiana pakietów serwisowych i akumulatorów oraz kiedy ostatnio były one wymieniane ? Udzielenie precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje bardzo istotne dla przyszłej realizacji zleceń oraz wyceny oferty przetargowej.

Odpowiedź- wymiana pakietów serwisowych, akumulatory wymieniane były w tym roku ( 2018 r.)

Pytanie nr 4:
Dotyczy pakietu nr 1, 4, 5:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jaki jest przebieg pracy (ilość godzin przepracowanych) respiratorów ? Udzielenie precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje bardzo istotne dla przyszłej realizacji zleceń oraz wyceny oferty przetargowej.

Odpowiedź- Pakiet nr 1 – około 10000 godzin, Pakiet nr 4 – około 10000 godzin, Pakiet nr 5 – około 7000 godzin.

Pytanie nr 5:
Dotyczy pakietu nr 1:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy w zakres przeglądu monitorów, kardiomonitorów oraz defibrylatorów wchodzi również wymiana akumulatorów oraz kiedy ostatnio były one wymieniane ? Udzielenie precyzyjnych wyjaśnień
w powyższym zakresie pozostaje bardzo istotne dla przyszłej realizacji zleceń oraz wyceny oferty przetargowej.

Odpowiedź- NIE, wymiana 2017 r.

Pytanie nr 6:
Dotyczy pakietu nr 1, 4, 5:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jaki jest rok produkcji urządzeń i aparatury wymienionej w pakiecie nr 1, 4 i 5 ?
Udzielenie precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje bardzo istotne dla przyszłej realizacji zleceń oraz wyceny oferty przetargowej.

Odpowiedź- wg załącznika nr 1,2,3.

Pytanie nr 7:
Dotyczy zapisów SIW tj.: podstaw wykluczenia z postępowania
W związku z wymogiem złożenia szeregu zaświadczeń w tym z Krajowego Rejestru Karnego, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wnioskujemy o podanie podstaw do wykluczenia wynikających z art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych na potwierdzenie których ww. dokumenty są wymagane. Wnioskujemy tym samym o rzetelne
i profesjonalne określenie warunków udziału w postępowaniu i podstaw wykluczenia z postępowania.

Odpowiedź- art. 24 ust. 1 pkt 14 pzp i art. 24 ust. 5 pkt 8 pzp.

Załącznik nr 1-pakiet nr 1

Załącznik nr 2-pakiet nr 4

Załącznik nr 3-pakiet nr 5