Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2018 na wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania . W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy umowa § 4 ust. 1A i ust. 1B-prosimy o wskazanie terminu naprawy w ilościach dni.

Odpowiedź- 3 dni.

2. Pytanie – dotyczy umowa § 7 – prosimy o wskazanie stanowiska uprawnionych przez zamawiającego osób.

Odpowiedź- Pielęgniarka oddziałowa i Kierownik Działu Gospodarczo-Technicznego.

3. Pytanie – dotyczy umowa § 8 ust. 2- prosimy o doprecyzowanie co zamawiający miał na myśli pod pojęciem „koszt zaopatrzenia”.

Odpowiedź- koszty związane z zakupem części.

4. Pytanie – umowa § 8 ust. 6 – zamawiający w ustępie tym wymaga: „Jeżeli wykonawca nie doręczy zamawiającemu noty odsetkowej w terminie 7 dni od dnia dokonania zapłaty przez zamawiającego oznacza to, że wykonawca zrzeka się należności z tytułu odsetek w całości”. Czy zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego zapisu? Zgodnie z Kodeksem Cywilnym istnieje prawo dochodzenia odsetek przez cały okres, zanim roszczenie odsetkowe się przedawni.

Odpowiedź- NIE.

5. Pytanie – czy zamawiający będzie wymagał aby osoby wykonujące serwis przedmiotu zamówienia posiadały stosowne certyfikaty producenta poświadczające uprawnienia do naprawy konkretnego typu sprzętu?

Odpowiedź- NIE WYMAGA.