Aktualności

Dotyczy postępowania przetargowego znak sprawy: 19/2019 na „Dostawę leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach‘’

Pyrzyce, dnia 20.12.2019 r.

Dotyczy postępowania przetargowego znak sprawy: 19/2019 na „Dostawę leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach‘’

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Zapytania do pakietu 2 poz. 49

1.„Czy Zamawiający – mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?”

Odpowiedź-TAK.

2.„Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?”

Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach.

Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634

Odpowiedź- TAK.

  1. Czy zamawiajacy wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 7 w pozycji nr 4 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego zawierajacego aminokwasy 85,4g,elektrolity,glukozę165g, azot 13,5g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 1600 kcal-Olimel N9E 1500 ml?

Odpowiedź- NIE.

  1. Czy zamawiajacy wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 7 w pozycji nr 5produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, woraka trójkomorowego zawierającego aminokwasy 88,6g, elektrolity, glukozę 280g, azot 14g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 2270 kcal- Olimel N7E 2000 ml?

Odpowiedź- NIE.

  1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w apkiecie nr 7 w pozycji nr 7 produktu o takim samymj zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył obwodowych lub centralnych zawierającego aminokwasy 38g, elektrolity, glukozę 112,5g, azot 6g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 1050 kcal-Olimel Peri N4 1500ml?

Odpowiedź- NIE.

6.Czy zamawiajacy wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 7 w poaycji nr 6 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył obwodowych lub centralnych zawierającego aminokwasy 25,3g, elektrolity, glukozę 75g, azot 4g praz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 700 kcal-Olimel Peri N4 1000ml?

Odpowiedź- NIE.

7.Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 7 w pozycji nr 8produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy 113,9g, elektrolity, glukozę 110g, azot 18g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii całkowitej 1420 kcal-Olimel N12E 1500ml?

Odpowiedź- NIE.

8.Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 7 w pozycji nr 2 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, Clinoleic 20% (związek oleju z oliwek oraz oleju sojowego w stosunku 80/20) 500 ml?

Odpowiedź – NIE.

Dotyczy: Dostawa Leków Nr sprawy: 19/2019

Pyrzyce, dnia 20.12.2019 r.

 

Dotyczy: Dostawa Leków

Nr sprawy: 19/2019

 

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 

Czy zamawiający, w pakiecie 5 pozycja 3-4, wymaga aby zgodnie z ChPL istniała możliwość podania leku w dawce 1,5 g drogą domięśniową, dożylnie i infuzji?
Odpowiedź- Tak wymagamy.

Czy Zamawiający wymaga, w pakiecie 5 pozycja 6, aby zaoferowany Ceftazydym 1g był w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji?
Odpowiedź- TAK wymagamy.

Czy zamawiający w pakiecie 5 pozycje 1-2 ma na myśli ciprofloksacynę w postaci monowodzianu co zapewni lepszą tolerancję terapii zakażeń (mniej reakcji uczuleniowych, wysypek i odczynów skórnych)?
Odpowiedź- TAK.

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 5, pozycja 23, roztwór Bupivacainum hydrochloricum  0,5% można było mieszać w jednej strzykawce z opioidami (siarczanem morfiny, fentanylem, sufentanylem) ?

Odpowiedź- TAK wymagamy.

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 5 pozycja 34-35 (Metamizolum natricum  inj.1 g / 2 ml x 5 amp…..) można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Poltram, Tramadol hydrochloricum, roztwór do wstrzykiwań 0,5g/ml, przed podaniem pacjentowi, zgodnie z ChPl produktu?
Odpowiedź- TAK wymagamy.

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z ChPl produktu, Poltram w pakiecie 5 pozycja 40-41 można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Pyralgina inj., przed podaniem pacjentowi?
Odpowiedź- TAK wymagamy.

Czy zamawiający wymaga w pakiecie nr 5 pozycji nr 19-20-21-22 aby zaoferowany produkt lidokainy posiadał wskazanie w dożylnym leczeniu bólu w okresie okołooperacyjnym jako składnik analgezji prewencyjnej i multimodalnej ?

 

Odpowiedź- TAK wymagamy.

 

Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy produktu będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycja nr 67 ZinoDr. Zasypkę w opakowaniach 100 g?

 

Odpowiedź-Tak.

 

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycja nr 113 ZinoDr.A w opakowaniach 25g?

 

Odpowiedź- TAK.

 

 

Czy zamawiający dopuści w pozycji 123 w pakiecie nr 2 igły do penów Surmedi 30G o głębokości nakłucia 8mm, konfekcjonowane po 100 szt?

 

Odpowiedź- TAK.

 

 

11.czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 w pozycji nr 136 zaoferowanie produktu HepaDr. W którego skład wchodzi: 100mg L-asparaginaniu L-ornityny oraz 35mg choliny?

 

 

Odpowiedź- TAK.

 

 

12.czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 w pozycji nr 136 zaoferowanie produktu HepaDr A w którego skład wchodzi 160mg L-asparaginaniu L-ornityny?

 

 

Odpowiedź- TAK.

 

 

13.czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 w pozycji nr 5 zaoferowanie produktu HepaDr. W którego skład wchodzi: 100 mg L-asparaginaniu L-ornityny oraz 35 mg choliny?

 

 

Odpowiedź- TAK.

 

 

14.czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 w pozycji 5 zaoferowanie produktu HepaDr. A w którego skład wchodzi 150 mg L-asaraginaniu L-ornityny?

 

 

Odpowiedź-TAK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostawy produktów leczniczych nr sprawy: 19/2019

Pyrzyce, dnia 16.12.2019 r.

Dostawy produktów leczniczych

nr sprawy: 19/2019

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

  1. Czy zamawiający dopuści w PAKIECIE Nr 2 – LEKI RÓŻNE II poz. 67, PAKIET NR 5 – ANTYBIOTYKI I LEKI RÓŻNE poz. 113 Nebbud 0,25mg/ml-2ml, 0,25mg w postaci ampułek, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 18/2019 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników-odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.

Pyrzyce, dnia 16.12.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 18/2019 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników-odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

        • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Remondis Medison Sp. z o.o. Ul Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza.

Cena wybranej oferty wynosi: 242.611,20 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za odległość spalarni od punktu odbioru odpadów – 40 pkt

Razem – 100 pkt