Aktualności

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2019 na serwisowanie, naprawa sprzętu medycznego oraz wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG.

Pyrzyce, dnia 3.09.2019 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2019 na serwisowanie, naprawa sprzętu medycznego oraz wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej „ANES-MED” Sp. z o.o. ul. Chocimska 11/14, 00-791 Warszawa.
Stały nadzór techniczny:
Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 3.120,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 3.837,60 zł

Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego:
Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 110,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 135,30 zł

Stały nadzór techniczny:
Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 5 – 4.725,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 – 5.811,75 zł

Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego:
Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 5 – 110,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 – 135,30 zł

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 11/2019 na dostawę implantów.

Pyrzyce, dnia 2.09.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 11/2019 na dostawę implantów.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę – SUN-MED Spółka Cywilna ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 21.780,36 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

ofertę nr 3 złożoną przez firmę – Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 182.628,00 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt.
Razem – 100 pkt.

ofertę nr 4 złożoną przez firmę – Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-285 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi : 458.845,56 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

III. Informuję, że postępowanie przetargowe w pakiecie nr 5- implanty do osteotomii piszczeli zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2019 na dostawę implantów

Pyrzyce, dnia 30.08.2019 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2019 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiający informuje, że postępowanie w pakiecie nr 5- implanty do osteotomii piszczeli zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Jednocześnie informujemy, że postępowania w pakiecie nr 5- implanty do osteotomii piszczeli zostanie ogłoszone ponownie.

Pyrzyce, dnia 28.08.2019 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 11/2019 na DOSTAWĘ IMPLANTÓW.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – SUN-MED Spółka Cywilna ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź.

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 20.167,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 21.780,36 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

2. Oferta nr 2 – Arthrex Polska Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa.

PAKIET NR 5

Kwota netto złożonej oferty – 45.136,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 48.746,88 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

3. Oferta nr 3 – Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 169.100,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 182.628,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

4. Oferta nr 4 – Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-285 Warszawa.

PAKIET NR 4

Kwota netto złożonej oferty – 424.857,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 458.845,56 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 772.601,13 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset jeden złotych 13/100).
Pakiet nr 1 – 197.995,40 zł
Pakiet nr 2 – 26.364,96 zł
Pakiet nr 3 – 30.686,58 zł
Pakiet nr 4 – 483.184,91 zł
Pakiet nr 5 – 34.369,28 zł