Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/2019 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Pyrzyce, dnia 13.11.2019 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/2019 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postepowania następującemu Wykonawcy:

  1. Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi – 138.287,20 zł

(słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiat siedem złotych 20/100).