Rejestracja on-line

Dotyczy: przetarg w trybie przetargu nieograniczonego nr 4/2023 na zakup aparatury diagnostycznej i modernizacja pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

 

Pyrzyce, dnia 20.03.2022 r.

Zamawiający:

Powiat Pyrzycki

ul. Lipiańska 4

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: przetarg w trybie przetargu nieograniczonego nr 4/2023 na zakup aparatury diagnostycznej i modernizacja pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1,2,3,4 złożoną przez wykonawcę:

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena/koszt

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60 %

przyznana punktacja

Kryterium 2

Parametry techniczne

Kryterium 2

waga 40%

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

Dräger Polska Sp. z o.o.

ul. Posag 7 Panien 1

02-495 Warszawa

Pakiet nr 5

Kwota netto – 30.900,00 zł

Kwota brutto – 33.372,00 zł

60 pkt

40

40 pkt

100 pkt

2

MIRO Sp. z o.o.

ul. Mińska 25B lok. U1

03-808 Warszawa

Pakiet nr 3

Kwota netto – 157.407,41 zł

Kwota brutto – 170.000,00 zł

Pakiet nr 4

Kwota netto – 259.259,26 zł

Kwota brutto – 280.000,00 zł

60 pkt

60 pkt

40

40

40 pkt

40 pkt

100 pkt

100 pkt

3

Partner4Medicine Sp. z o.o.

Aleje Zygmunta Krasińskiego 20A

64-100 Leszcno

Pakiet nr 2

Kwota netto – 253.700,00 zł

Kwota brutto – 273.996,00 zł

60 pkt

40

40 pkt

100 pkt

4

Alteris SA

ul. Ceglana 35

40-514 Katowice

Pakiet nr 1

Kwota netto – 3.713.000,00

Kwota brutto – 4.235.940,00 zł

60 pkt

40

40 pkt

100 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

  1. NIE DOTYCZY………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa wykonawcy)

Uzasadnienie prawne: ……………………………………………………………………………………… (odpowiednia podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp),

Uzasadnienie faktyczne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… (opis stanu faktycznego).

 

20.03.2023 r. ……………………………………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu