Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2011

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiału szewnego i staplerów oraz różne materiały medyczne dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1, pakiet nr 5 i pakiet nr 6a złożoną przez Wykonawcę – Beryl Med Ltd, ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów.

Oferta w.w Wykonawcy jest to oferta korzystna cenowo, spełnia wszystkie warunki zawarte w SIWZ- uzyskała ilość punktów w pakiecie nr 5 – 100 pkt. Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 – 23.414,40 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta czternaście złotych 40/100). Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 6A (klipsy tytanowe) – 7.776,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych ), złożono jedną ofertę.

Oferta n r 2 złożona przez Wykoanwcę – POLHERNIA Beata Galos, ul. Jagiellońska 28C/7, 80-366 Gdańsk.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 8.672,40 zł (słownie: osiem tysięcy sześcset siedemdziesiąt dwa złote 40/100), złożono jedną ważną ofertę. Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4a – 30.099,60 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100), ilość uzyskanych punktów – 100 pkt.

Oferta nr 4 złozona przez Wykonawcę – SUN-MED M. Siekierska, ul. Jagoszewskiego 84, 91-357 Łódź.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 – 7.128,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych), ilość uzyskanych punktów – 100 pkt.

Oferta nr 6 złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Yavo Sp. z o.o ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 39.717,39 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych 39/100), ilość uzyskanych punktów – 100 pkt.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1a – 2.121,68 zł (słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia jeden złotych 68/100), ilość uzyskanych punktów – 100 pkt.

Oferta nr 7 złozona przez Wykonawcę – Medox Robert Łupicki, ul. Polna 2b, 78-320 Połczyn-Zdrój.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 23.207,26 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście siedem złotych 26/100), złożono jedną ważną ofertę.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3a- 145,80 zł (słownie: sto czterdzieści pięć złotych), ilość uzyskanych punktów – 100 pkt.

Jednocześnie zamawiający informuje, że wpłynęły oferty następujących firm:

1. Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. łżecka 24, 02-135 Warszawa.Złozono ofertę na pakiet nr 1- oferta odrzucona – art. 89 ust. 1 pkt 2.
Złozono ofertę na pakiet nr 2 – oferta odrzucona- art. 89 ust. 1 pkt 2.
Złozono ofertę na pakiet nr 3 z kwotą brutto – 50.947,38 zł, ilość uzyskanych punktów – 14,17 pkt.
2. Inter Consult Sp.J. M.D. Sitek, ul. Księdza Brzóski 94/18, 91-347 Łódź.
Złożono ofertę na pakiet nr 4a, kwota brutto złożonej oferty- 30.909,60 zł, ilość uzyskanych punktów- 97,38 pkt.
3. Medox Robert Łupicki ul. Polna 2b, 78-320 Połczyn-Zdrój.
Złozono ofertę na pakiet nr 1, kwota brutto – 57.299,85 zł, ilość uzyskanych punktów – 69,31 pkt.
Złożono ofertę na pakiet nr 1a, kwota brutto – 2.973,40 zł, ilość uzyskanych punktów – 71,35 pkt.
Złozono ofertę na pakiet nr 3, kwota brutto – 8.707,50 zł, ilość uzyskanych punktów – 81,86 pkt.
Złozono oferte na pakiet nr 5, kwota brutto – 29.397,63 zł, ilość uzyskanych punktów – 79,65 pkt.