Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/09

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę gazów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Linde Gaz Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 41a, 31-864 Kraków. Złożono jedną ważną ofertę i jest to oferta ww Wykonawcy.
Oferta ww Wykonawcy została uznana za ofertę korzystną cenowo na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedstawiała korzystny bilans ceny. Kwota brutto złożonej oferty 79.319,54 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 54/100).