Przetarg nieograniczony nr 8/09

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 8/09 na usługi:
„stałego nadzoru technicznego, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego”

Termin realizacji zamówienia:12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

1. Marian Kukuła- Kierownik Działu Gospodarczo-technicznego.

Kryterium oceny ofert:

– Cena – 100%

Miejsce składania ofert-Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 24.06.2009 r. godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert- 24.06.2009 r. godzina 11°°.
Termin związania ofertą- 30 dni od dnia terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Niezbędne załączniki:
siwz
umowa
zalacznik_nr1
zalacznik_nr2
zalacznik_nr3
zalacznik_nr5