Dotyczy: postępowania przetargowego nr 7/09

Szpital Powiatowy z siedziba w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia następującemu Wykonawcy:

1.Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 41a
31-864 Kraków

Kwota brutto wybranej oferty 79.319,54 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 54/110)