Przetarg nieograniczony nr 9/09

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 9/09 na dostawę: „Leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.
Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

1. Mordas Grażyna- kierownik Apteki Szpitala.
2. Bożena Wyciszkiewicz- pracownik działu zamówień publicznych.

Kryterium oceny ofert:

1. Cena – 100 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 29.07.2009 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 29.07.2009r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 60 dni od daty terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

pakiet_1
pakiet_2
pakiet_3
pakiet_4
pakiet_5
pakiet_6
pakiet_7
pakiet_8
pakiet_9
pakiet_10
pakiet_11
pakiet_12
pakiet_13
pakiet_14
pakiet_15
pakiet_16
pakiet_17
pakiet_18
siwz_apteka
zalacznik_1_do_siwz_oferta
zalacznik_3
zalacznik_4_umowa_dostawy
zalacznik_5