Dotyczy: postępowania przetargowego nr 8/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postepowania następującemu Wykonawcy:

1. Zakład Aparatury Medycznej S.C.
„GRYFMED”
ul. Niechorska 24
72-300 Gryfice
Część nr 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13 na kwotę brutto128.054,88 zł
(słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćdziesiąt cztery złote 88/10.

2. Olympus Polska Sp. z o.o.
ul. Suwak 3
02-676 Warszawa
Część nr 6 na kwotę brutto 12.444,00 zł
(słownie: dwanaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote).