Przetarg nieograniczony nr 10/09

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce
ogłasza przetarg nieograniczony nr 10/09 na dostawę: „materiałów operacyjnych jednorazowego użytku”.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala – www.szpital.pyrzyce.net.pl.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1.    Tadeusz Kaczmarek –  kierownik działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych tel. (091) 5702-573 wew. 266.
2.    Olczak Danuta – Oddziałowa Bloku Operacyjnego tel. (091) 5702-573 wew. 219

Kryterium oceny ofert:
–    cena – 100%
Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach-sekretariat.
Termin składania ofert – do 09.07.2009r. do godziny 10.30.
Otwarcie ofert w dniu – 09.07.2009 r. godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert tj. do 07.08.2009 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie  istotnych warunków zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Niezbędne załączniki:
pakiet_1_2_3
pakiet_nr_4
siwz
umowa
zalacznik_1_do_siwz
zalacznik_3
zalacznik_5