OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 16/2016

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 16/2016 na dostawę:
„Fizyczna ochrona budynków i terenu Szpitala z obsługą centrali telefonicznej”.

Termin realizacji zamówienia: około 36 miesięcy do czasu wyczerpania kwoty zawartej w umowie.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Marian Kukuła- Kierownik Działu Gospodarcz-Technicznego
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 100 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 08.12.2016 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 08.12.2016 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 06.01.2017 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

zalacznik-3-ochrona

zal-nr-6-oswi-o-braku-podstaw-do-wykluczenia

zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-ochrona

zalacznik-nr-2-obowiazki-pracownikow-ochrony

zalacznik-nr-4-wykaz-osob

zalacznik-nr-5-doswiadczenie-zawodowe

zalacznik-nr-7-umowa_projek-na-ochrone

zalacznik-nr-8-oswiadczenie-nalezy-nie-nalezy-do-gr-kapitalowej-ochrona

zalacznik-nr-9-art-24-ust-1-i-ust-5

siwz-ochrona