Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2016 na fizyczną ochronę budynków i terenu szpitala z obsługą centrali telefonicznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji ile osób jednocześnie ma pełnić obowiązki pracownika ochrony na terenie szpitala?

Odpowiedź- 1 osoba.

2. Pytanie – Sformułowanie „powinni być sprawni fizycznie” czy to oznacza, iż pracownik ochrony nie może posiadać jakiegokolwiek orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydawanego przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz nie może posiadać orzeczenia wydanego przez ZUS orzekającego jakąkolwiek niezdolność do pracy?

Odpowiedź – Zamawiający poprzez wyrażenie „ powinni być sprawni fizyczne” rozumie brak orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności ze względów na schorzenie ruchu ( poruszania się ). Jeśli chodzi o orzeczenia ZUS to Zamawiający nie wyklucza posiadanie przez pracownika orzeczenia o niezdolności do pracy jednak niezdolność ta nie może polegać na widocznych ograniczeniach w poruszaniu się.

3 Pytanie – Sformułowanie „posiadać licencję ochrony” czy to oznacza, iż pracownik ochrony winien być kwalifikowanym pracownikiem ochrony? Ponieważ od 01 stycznia 2014 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. która zmienia dotychczasowe brzmienie z licencjonowanego pracownika ochrony na kwalifikowanego pracownika ochrony wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z art. 2 ust. 6 ww ustawy.

Odpowiedź- Pracownik ochrony powinien być wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

4. Pytanie – czy zamawiający wymaga, aby pracownik ochrony wykonujący świadczenie na rzecz zamawiającego byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę?

Odpowiedź- Zamawiający nie wymaga aby osoby zatrudnione w charakterze pracownika ochrony były zatrudnione na umowę o pracę.