Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2016 na fizyczną ochronę budynków i terenu Szpitala z obsługą centrali telefonicznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy mimo zapisów w ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. art. 33 ust. 2 dopuszczacie Państwo posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm. 19) lub posiadania orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydanego przez właściwy organ rentowy, z wyjątkiem schorzenia narządu ruchu?

Odpowiedź-NIE.