Dotyczy: postepowanie przetargowe nr 6/2017 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapoytania ze strony Wykonawców dotyczace ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

Pytanie 1 dot. pakietu nr 1, poz. 15
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji chusteczki na bazie nadtlenku wodoru, działające na B, F, Tbc, V (Adeno) w czasie do 5 minut, Polio w czasie do 30 minut w opakowaniu 100 sztuk ? Wg wiedzy Oferenta wymagane przez Zamawiającego chusteczki wykazują działanie na wirus Polio w czasie 30 minut.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.