Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków nr 13/2017.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu  §3 ust.3 projektu umowy, poprzez wykreślenie zapisu o fakturach zbiorczych dostarczanych raz w miesiącu i zastąpienie ich fakturami wystawianymi za każdą zrealizowaną dostawę towaru, z uwagi na uchylenie z dniem 1 stycznia 2014r. przepisów dopuszczających możliwość wystawiania faktur zbiorczych, a także z uwagi nieważność zapisu w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa tj. obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016r. art. 8a ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 ze zm., dalej: UoTZ), zakazującego zawierania w umowach stron zapisów dotyczących terminów wystawiania i doręczania faktur?

Możliwość wystawiania faktur zbiorczych wynikała z nieobowiązującego już §9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r. poz. 1428), które to rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2014r. W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485 ze zm.), brak jest zapisów dotyczących faktur zbiorczych. Obecnie nie ma więc żadnej podstawy prawnej, z której wynikałaby możliwości posługiwania się konstrukcją faktur zbiorczych.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 8a UoTZ  „strony transakcji handlowej nie mogą ustalać daty doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi”. Konsekwencją powyższego uregulowania jest brak możliwości zawierania w umowach stron zapisów dotyczących terminu doręczenia (a więc i wystawiania) faktury lub rachunku. Stąd zapis §3 ust.3 ogólnych warunków umowy dotknięty jest nieważnością.

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy zgodnie z art. 106 i ustawy o VAT.

2. Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów w §3 ust. 4 zdanie drugie wzoru umowy, zgodnie z którym „ Jeśli Wykonawca nie doręczy Zamawiającemu noty odsetkowej w terminie 7 dni od dnia wykonania zapłaty przez Zamawiającego oznacza to, że zrzeka się należności z tytułu odsetek w całości” z uwagi na fakt, iż w art. 8 ust 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ustawodawca przewiduje wprost prawo wierzyciela do naliczania odsetek, natomiast postanowienia umowne wyłączające lub ograniczające to uprawnienie są z mocy samej ustawy nieważne (art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych)? Wyżej wskazane zapisy wzoru umowy będą zatem dotknięte sankcją nieważności.

Odpowiedź- NIE.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust.1 /in fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §5 ust.4 i §11 ust.1 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Odpowiedź- Zamawiający przewiduje, że zmiany ilościowe asortymentu umowy nie będą
przekraczać +20/-20%.

4. Do §5 ust.6 projektu umowy. Prosimy o dopisanie:”…po wcześniej przesłanej prośbie Zamawiającego na adres e-mail: wierzytelności@urtica.pl”.

Odpowiedź- adres mailowy zostanie dopisany do umowy w przypadku gdy Wykonawca zostanie wybrane w drodze przetargu.

5. Prosimy o rozszerzenie zapisu §6 ust.2 myślnik drugi projektu umowy poprzez zapis wskazujący jednoznacznie na to, iż kara będzie naliczana od wartości niedostarczonego w terminie zamówienia: „… w wysokości 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie powyżej 14 dni zamówienia”. Nadmieniamy, że opóźnienie może dotyczyć niewielkiej części zamówienia (np. 5%) i nieuzasadnionym jest karanie wykonawcy za część zamówienia dostarczoną terminowo.

Odpowiedź- zamawiający nie wyraża zgody.

6. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „…dokonać zakupu ww. asortymentu u innego Dostawcy NA KOSZT i ryzyko Wykonawcy” zawartym w §6 ust.4 projektu umowy? Czy chodzi o pokrycie różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z zawartej umowy a ceną jaką Zamawiający zapłacił w przypadku nabycia zastępczego oraz ewentualnych kosztów dodatkowych zamówienia? Nadmieniamy, że w świetle obowiązującego prawa uprawnienie do nabycia zastępczego z pokryciem kosztów (a nie różnicy w cenie) może nastąpić tylko w przypadku jeśli kupujący wcześniej zapłacił za towar sprzedawcy, który był zobowiązany do dostawy tego towaru. W przeciwnym razie, w przypadku opóźnienia dostawy, Zamawiający otrzymywałby de facto darowiznę od Wykonawcy.

Odpowiedź- chodzi o pokrycie ewentualnych różnic w cenie lub kosztach zakupu.

7. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika preparatu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §7 ust.2 projektu umowy)?

Odpowiedź-zamawiający nie wyraża zgody.

8. Prosimy o dopisanie do §8 ust.4 projektu umowy:” …przy czym zgody nie można bezpodstawnie odmówić”.
Odpowiedź- zamawiający nie wyraża zgody.
9.Pytanie – pakiet nr 12 pozycja nr 5,6,7,8,13,14 – zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww pozycji do osobnego pakietu , co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź- NIE.

1.Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zmawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ?

Odpowiedź-TAK.

2.Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź- pełnia ilość opakowań zaokrąglona w górę.

3.Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

Odpowiedź- tymczasowy brak produkcji należy wycenić i podać ostatnią cenę, w przypadku braku produkcji nie wyceniać i dostarczyć odpowiedni doukument o braku produkcji leku.

4. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ tabletka a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, tabletki powlekanej, tabletki dojelitowej, oraz ampułkę za fiolkę, fiolkę za ampułko-strzykawkę i odwrotnie?

Odpowiedź- TAK.

Pak.3 poz.7
Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie x 10 amp – 10 op. (100 szt) czy raczej x 1 amp. -10 op.(10 szt.)?

Odpowiedź- opakowanie x 10 amp. – 10 op.

Pak.3 poz.8
Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie x 1 fiol.- 100 op ?
(brak rejestracji opakowania x 10 fiol)

Odpowiedź- opakowanie x 1 fiolka – 10 fiolek.

Pak.3 poz.20
Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie x 100 kps.?

Odpowiedź- 10 op.

Pak.3 poz.32
Czy zamawiający dopuszcza wycenę 1 opakowania preparatu Makrogol 74 g x 50 saszetek (PEG 4 litry – Fortrans) , który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii oraz jest preparatem wykorzystywanym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego (http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie)?

Odpowiedź- NIE.

Pak.3 poz.32
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 1 op. preparatu Citrafleet x 50 saszetek ?
(brak rejestracji opakowania x 1 saszetka)

Odpowiedź- 10 opk. X 2 saszetki – 20 szszetek.

Pak.3 poz.39
Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie x 10 amp – 40 op. (400 szt) czy raczej x 1 amp. – 40 op.(40 szt.)?

Odpowiedź- op. x 10 amp – 40 op.

Pak.3 poz.40
Czy Zamawiający ma na myśli preparat Maalox,(35 mg+40mg)/ml;15ml,zaw.doustna, 30saszet.
7 op.? (brak opakowań x 20 sasz.)

Odpowiedź- 10 opk. X 30 szszetek.

Pak.3 poz.47
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Xarelto 10 mg x 30 tabl- 17 op.
(brak opakowania x 100 tabl.- w dawce 10 mg)

Odpowiedź- zgodnie z SIWZ.

Pak.5 poz.5
Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie x 10 tabl.?( w kol. ”postać leku” jest amp. do 30 ml)

Odpowiedź – op. x 10 tab. – 180 op (tabletki x 10 szt.).

Pak.5 poz.12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Imecitin,500mg+500mg,prosz.d/sp.rozt.d/inf.,10fiol ?

Odpowiedź- zgodnie z SIWZ.

Pak.5 poz.16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu x 90 tabl. – 200 op. ?
(wycena korzystniejsza ekonomicznie)

Odpowiedź- TAK.

Pak.5 poz.28
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Biodacyna krople 0,3% x 1 but. – 120 op.
(brak opakowania x 12)

Odpowiedź – 10 szt na 1 rok.

Pak.5 poz.33
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu x 12 tabl. – 100 op. ?
(wycena korzystniejsza ekonomicznie)

Odpowiedź- TAK.

Pak.5 poz.45
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Memotropil 20%, 1 g/5 ml, roztw.d/wstrz., 12 amp
(brak rejestracji x 12 fiol.)

Odpowiedź- wyrażamy zgodę na 10 op x 12 amp.

Pak.5 poz.109
Bardzo proszę o sprecyzowanie pozycji? Brak dawki w opisie.

Odpowiedź- 600 mg.

Pak.5 poz.111
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu x 20 tabl. – 4 op.
(brak opakowania x 40 tabl.)

Odpowiedź- TAK.

Pak.5 poz.112
a)
Czy Zamawiający wymaga aby preparat w pakiecie nr 5 poz. 112, posiadał rejestrację w profilaktyce inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka po allogenicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych oraz by mógł być stosowany u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek, nie poddawanych hemodializie?

Odpowiedź- zgodnie z SIWZ.

b) 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 poz. 112 (Voriconazole) wymaga  zaoferowania gotowego bezigłowego zestawu do infuzji  Voriconazolu, nie wymagającego stosowania igły do rekonstytucji, zarejestrowanego w CHPL, czyli Voriconazole  200mg proszek + rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji (50 ml z 0,9% roztworem chlorku sodu w wodzie do wstrzykiwań) + sterylny łącznik oraz sterylna strzykawka jednorazowa. Zastosowanie tej postaci leku (NF) zdecydowanie ułatwia podanie produktu i minimalizuje ryzyko strat leku. Dzięki gotowemu rozpuszczalnikowi za każdym razem otrzymuje się odpowiednie stężenie leku, wykluczając możliwość pomyłki i zastosowania nieodpowiedniej ilości lub stężenia rozpuszczalnika, albo rozpuszczalnika niekompatybilnego do  substancji czynnej. Ponadto  bezigłowy zestaw do infuzji  ma wpływ na  bezpieczeństwo personelu- eliminuje  możliwość przypadkowego zakłucia, a tym samym obniża ryzyko zakażeń.

Odpowiedź- NIE.

Pak.5 poz.114
Bardzo proszę o sprecyzowanie pozycji?
Czy Zamawiający ma na myśli Benodil, 0,5 mg/ml; 2 ml, zaw.do nebul., 20 amp czy raczej Bioracef, 500 mg, tabl. powl., 10 szt,bl(2×5)- 60 op.?

Odpowiedź- Benodil 400 amp na 1 rok.

Pak.5 poz.120
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu x 60 tabl. – 7 op.
(brak opakowania x 20 tabl.)

Odpowiedź- TAK.

Pak.6 poz.19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w worku 3000 ml.?
(brak opakowania fl.)

Odpowiedź- TAK.

Pak.6 poz.20
W związku z zakończoną produkcją Theophylinum 1,2 mg/ml, roztw.d/inf, 250 ml, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu : Theospirex 200mg/10ml x5 ampułek – 500 op. lub w ilości wskazanej przez Państwa ?

(forma ta nie zawiera glukozy, dzięki czemu jest neutralna dla chorych na cukrzycę, a mniejsza objętość pozwala na podanie 200mg teofiliny nawet w ciągu 6 minut)

Odpowiedź- lek jest nie produkowany- proszę nie wyceniać, zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie innego preparatu.

Pak.6 poz.21
W związku z brakiem Aqua pro inj. 3000 ml Kabi Pack czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę
Woda do irygacji, płyn do iryg.(Baxter), 3 l,worek

Odpowiedź- TAK.

Pak.6 poz.24
Bardzo proszę o sprecyzowanie pozycji?
Czy Zamawiający ma na myśli ilość 1000 op czy 500 op.?

Odpowiedź- 500 butelek po 100 ml.

Pak.7 poz.1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci butelki 100 ml ?

Odpowiedź- TAK.

Pak.14 poz.6
Bardzo proszę o sprecyzowanie pozycji?
Czy Zamawiający ma na myśli Morphini sulfas WZF 0.1% Spinal,1mg/ml;2ml,inj,10amp czy raczej Morphini sulfas WZF, 20mg/1ml,roztw.d/wstrz, 10amp .?

Odpowiedź- Morphini sulfas Spinal – 10 op.

Celem prawidłowego skalkulowania cen do oferty oraz ustalenia stałości cen prosimy o sprecyzowanie dokładnego terminu obowiązywania umowy wskazanego w § 4.

Odpowiedź- okres obowiązywania umowy 1 rok od daty podpisania umowy.

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycje 1 oraz 2 dopuszcza produkt leczniczy Ciprofloxacin w postaci wodorosiarczanu, jako substancję tożsamą, zgodnie z definicją art. 15 punkt 9. Ustawy Prawo Farmaceutyczne, do wymaganej postaci monowodzianu, o tych samych właściwościach w odniesieniu do bezpieczeństwa i skuteczności jako odpowiedników referencyjnych produktu leczniczego?

Odpowiedź- NIE.

2. Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 6 dopuszcza produkt leczniczy Ceftazidim 1g, który wykazuje chemiczną i fizyczną stabilność przez 6 godzin w temperaturze 25°C i przez 12 godzin w temperaturze 5°C po rozpuszczeniu w wodzie do wstrzykiwań?

Odpowiedź- NIE.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 5 pozycja 18 preparatu Propofol 1% w ampułkach 20ml?

Odpowiedź- NIE.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 5 pozycja 29 preparatu Natrium chloratum 0,9% 10ml w opakowaniach po 50 sztuk?

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 5 pozycja 99 preparatu Kalium chloratum 15% 10ml w systemie bezigłowym pakowany po 20 sztuk?

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycje: 4,7 oraz 12 wyrazi zgodę na zaoferowanie płynów infuzyjnych w opakowaniu typu KabiClear? Jest to butelka stojąca z dwoma niezależnymi, różnej wielkości portami, w pełni przezroczysta, co umożliwia pełną widoczność dodawanych leków oraz kontrolę nad przygotowaniem infuzji.

Odpowiedź- TAK.

7. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 19 wyrazi zgodę na zaoferowanie NATRI CHLORATUM 0,9% w opakowaniu typu worek?

Odpowiedź- TAK.

8. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 21 wyrazi zgodę na dopuszczenie wody do wstrzykiwań w opakowaniu KabiPac o objętości 1000ml?

Odpowiedź- NIE.

9. W przypadku niewyrażenia zgody na dopuszczenie w Pakiecie 6 pozycja 21 wody do wstrzykiwań w opakowaniu KabiPac, czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji?

Odpowiedź- NIE.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 6 pozycji 23 produktu leczniczego Vamin 18 Electrolyte-Free – roztwór aminokwasów 11,4% bez elektrolitów o zawartości azotu 18 g/l?

Odpowiedź- TAK.

11. W przypadku niewyrażenia zgody na dopuszczenie w Pakiecie 6 pozycja 23 wody do wstrzykiwań w opakowaniu KabiPac, czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji?

Odpowiedź- NIE.

12. Czy zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT?

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 1
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 poz.1, 4,5,7,8,11,12,13,14,16,17,18,19 preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym  w workach z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:
zastosowanie opakowań typu worek może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta
redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów
worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione  przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją
koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek
składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej mniejsca?
Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 poz.2, 3 , 21 preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym  w workach?

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6, pozycji 9,10 preparatu Mannitol o stężeniu 15% w opakowaniu typu worek Viaflo, o pojemności 100ml, 250ml, ponieważ:
·              Mannitol 15 % i 20%  mają wskazania do stosowania  w tych samych jednostkach chorobowych a dawkowanie mieści  się  w  rozpiętości  zakresu terapetycznego leku
·              Roztwory Mannitolu 15%  nie krystalizują podczas przechowywania w temperaturze pokojowej (w przeciwieństwie do mannitolu 20%), a zatem  może być gotowy do użycia bez czasochłonnego  rozpuszczania   w gorącej  kąpieli wodnej
·              Nadruk informacji o leku  na worku Viaflo  zabezpiecza użytkownika przed  odklejeniem  etykiety oznakowania leku przez co zmniejsza  możliwość  wystapienia pomyłki
Mannitol 15% w worku Viaflo  eliminuje  ryzyko  stłuczenia opakowania oraz zapewnia łatwość zawieszenia przy pacjencie ze względu na wieszak stanowiący integralną część worka.

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 poz.15  nowoczesnego płynu wieloelektrolitowego Plasmalyte 500ml / 1000ml  w opakowaniu worek Viaflo?
Uzasadnienie:
PlasmaLyte jest izotonicznym płynem wieloelektrolitowym o fizjologicznym składzie i fizjologicznym Ph oraz fizjologicznej osmolmarności. Elektrolity  wchodzace w skład  Plasmalyte sa tak dobrane, aby odpowiadały składowi osocza.
Posiada podwójny układ buforowy (octan/glukonian). Nie zawiera jonów wapnia, co zwiększa kompatybilność z krwią i lekami. PlasmaLyte  posiada  w składzie elektrolitowym  (w mmol/l): Cl  98, Na 140, K 5.

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 5
Czy Zamawiający  ze względu na zakończenie produkcji produktu THEOPHYLLINUM roztwór do wlew dozylnych 1,2 mg/ml, 250 ml  wyrazi zgodę na wykreślenie  pozycji 20  z  Pakietu 6 ?

Odpowiedź- nie wyceniać.

Pytanie 6
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 poz.1,2,3,4,5,8,13,14 preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym  w workach z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:
zastosowanie opakowań typu worek może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta
redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów
worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione  przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją
koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek
składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej mniejsca?
Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 8, pozycja 7 preparatu: Natrium Chloratum 0,9% do irygacji – przepłukiwania   500 ml /1000 ml  typu pour bottle , jałowa, w butelce odkręcanej kwadratowej z zabezpieczeniem, aby kropla wylewanego  płynu nie mogła potoczyć się po zewnętrznej stronie butelki. Butelka kwadratowa eliminuje możliwośc pomyłki z płynami do zastosowania dożylnego?

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 8, pozycja 6 preparatu: Woda do irygacji 1000ml, jałowa, w butelce odkręcanej kwadratowej z zabezpieczeniem, aby kropla wylewanego  płynu nie mogła potoczyć się po zewnętrznej stronie butelki. Butelka kwadratowa eliminuje możliwośc pomyłki z płynami do zastosowania dożylnego?

Odpowiedź-NIE.

Pytanie 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 poz. 15,16 nowoczesnego płynu wieloelektrolitowego Plasmalyte 500ml i 1000ml w pakowaniu worek Viaflo?
Uzasadnienie:
PlasmaLyte jest izotonicznym płynem wieloelektrolitowym o fizjologicznym składzie i fizjologicznym Ph oraz fizjologicznej osmolarności. Posiada podwójny układ buforowy (octan/glukonian), co zabezpiecza przed ryzykiem wywołania kwasicy spowodowanej niedokrwieniem. Nie zawiera jonów wapnia, co zwiększa kompatybilność z krwią i lekami. PlasmaLyte ma skład najbardziej zbliżony do osocza.

Odpowiedź- NIE.