OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 14/2017

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2.
Ogłasza przetarg nieograniczony nr 14/2017 na dostawę:
„Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”
Formularz zawierający SIWZ i wszystkie załączniki będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala- www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Skowrońska Beata
2. Kaczmarek Tadeusz.

Kryterium oceny ofert:

CENA – 60%
TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – 40%

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach, sekretariat.
Termin składania ofert – 06.06.2017 r. godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 06.06.2017 r. godzina 11°°.
Termin związania ofertą – 05.07.2017 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Załącznik nr 5 Oświadczenie-kuchnia

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy-kuchnia

zalacznik 3-żywność

SPECYFIKACJA-art. żywnościowe

Pyrzyce UMOWA-projekt- żywność (1)

Pakiet nr 5 – pieczywo

Pakiet nr 4-wdliny drób, mięso wieprzowe, mięso wołowe

Pakiet nr 3- ziemniaki

Pakiet nr 2.- Warzywa

Pakiet nr 1- Owoce

załącznik nr 7 -żywność

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-żywność