Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 12/2017 na dostawę implantów.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 344.307,24 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy (2 dni)– 20 pkt
Razem – 80 pkt

ofertę nr 2 złożoną przez firmę – EMED Sp. z o.o. Sp. K. ul. Ryżowa 69a, 05-816 Opacz Kolonia.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi – 10.270,80 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za ceną – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy (2 dni) – 20 pkt.
Razem – 80 pkt.

ofertę nr 3 złożoną przez firmę – Arthrex Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 32.551,20 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy (3 dni) – 10 pkt.
Razem – 70 pkt.

Ofertę nr 4 złożoną przez firmę – Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi – 734.670,00 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy (1 dzień ) – 40 pkt.
Razem – 100 pkt.

II. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.