Dotyczy: postępowanie przetargowego nr 13/2017 na dostawę leków.

SPROSTOWANIE

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że nastapiła omyłka pisarska w zestawieniu złożonych ofert.
Wykonawca Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska (oferta nr 9) złożył ofertę w zakresie pakietu nr 6, a nie jak wpisano w zakresie pakietu nr 8- wartość oferty brutto wynosi 46.503,72 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset trzy złote 72/100)