Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 4/2017 na usługi pralnicze oraz rental pościeli szpitalnej i bielizny operacyjnej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „HYGEA” Czesław Golik ul. Szkolna 21, 64-720 Lubasz.
Kwota netto wybranej oferty – 681.840,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych ).
Kwota brutto wybranej oferty – 838.663,20 zł (słownie: osiemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 20/100).