Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 15/2017 na wykonanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – MEDILAND Grażyna Wykland, ul. Chrzanowskiego 64B1, 80-278 Gdańsk.
Cena wybranej oferty brutto w pakiecie nr 9 wynosi: 6.027,00 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za czas reakcji serwisu – 20 pkt
Razem – 80 pkt

ofertę nr 3 złożoną przez firmę – Zakład Aparatury Medycznej „GRYFMED” s.c. E.Twór, T.Meger ul. Akacjowa 14, 72-300 Gryfice.
Cena wybranej oferty brutto w pakiecie nr 1 wynosi: 223.749,70 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za czas reakcji serwisu – 40 pkt
Razem – 100 pkt

II. Oferta nr 2 złożona przez firmę EM-MED Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków na pakiet nr 5, postępowanie w tym pakiecie zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4- oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.