Dotyczy: postępowania przetargowego nr 15/2017 na wykonanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1.Mediland Grażyna Wykland ul. Chrzanowskiego 64B/1, 80-278 Gdańsk.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 9 wynosi: 6.027,00 zł
(słownie: sześć tysięcy dwadzieścia siedem złotych)

2. Zakład Aparatury Medycznej „GRYFMED” s.c. E. Twór, T. Meger ul. Akacjowa 14, 72-300 Gryfice.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 223.749,70 zł
(słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych 70/100).