OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 16/2017

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 16/2017 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Mordas Grażyna – Kierownik Apteki.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %
-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert – 11.08.2017 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 11.08.2017 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 09.09.2017 rok.
Wpłata wadium – do dnia 11.08.2017 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie SIWZ.

SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na stronie internetowej Szpitala
www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pakiet nr 5 – Antybiotyki i leki różne

pakiet nr 6 środki oczyszczjące skórę

pakiet nr 7 gaz medyczny

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ apteka

Umowa – dostawa leków

zalacznik 3 – leki

Załącznik nr 1 do SIWZ- oferta-apteka

załącznik nr 5-apteka

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-apteka

załącznik nr 7-leki

pakiet nr 1 witaminy

pakiet nr 2 leki różne

pakiet nr 3 preparaty do żywienia dojelitowego

pakiet nr 4 preparaty do dezynfekcji