Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2017 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 6 pozycja nr 5 – prosimy o informację, czy zamawiający oczekuje preparatu w opakowaniach a 350 ml?

Odpowiedź- TAK.

2. Pytanie – pakiet nr 6 pozycja nr 6 – prosimy o informację, jaką wielkość oczekuje zamawiający? Czy to ma być 10×10?

Odpowiedź- TAK.

3. Pytanie – czy zamawiający w zadaniu nr 5 pozycja nr 24 (roztwór hiperbaryczny 0,5% HEAVY roztwór do wstrzykiwań Bupivcaune Spinal 5mg/ml 5amp) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe

Odpowiedź- Nie wymagamy.

4. Pytanie -pakiet nr 5 pozycja nr 25- czy zamawiający dopuści produkt Citra-Lock (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5 ml z przeliczeniem zamawianej ilości z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienie (pacjenci z HIT), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odpowiedź- NIE.

5. Pytanie – pakiet nr 5 pozycja nr 25 – czy zamawiający dopuści produkt o pojemności 5ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź – NIE.

6. Pytanie – pakiet nr 2 pozycja nr 5 – z uwagi na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety, prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu o takim samym statusie rejestracyjnym, zawierającego w składzie asparaginian ornityny (100 mg) i cholinę (35 mg), występującego w postaci tabletek powlekanych w opakowaniach x 40 tabl.

Odpowiedź- TAK.

7. Pytanie – czy w pakiecie nr 5 pozycja 113 (Benodil 0,25 mg roztwór do nebulizacji) zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SIWZ.

8. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 5 pozycja 113 wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartość po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin?

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SIWZ.

9. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 5 pozycja 113 dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SIWZ.

10. Pytanie – czy w pakiecie nr 5 pozycja nr 113 zamawiający wymaga leku, w postaci budezonidu zmikronizowanego?

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SIWZ.

11. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 5 pozycja nr 1 i 2 dopuszcza produkt leczniczy Ciprofloxacin w postaci wodorosiarczanu, jako substancję tożsamą, zgodnie z definicją art. 15 punkt 9 ustawy Prawo Farmaceutyczne, do wymaganej postaci monowodzianu, o tych samych właściwościach w odniesieniu do bezpieczeństwa i skuteczności jako odpowiedników referencyjnych produktu leczniczego?

Odpowiedź- NIE.

12. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 5 pozycja nr 6 dopuszcza produkt leczniczy Ceftazidim 1g, który wykazuje chemiczną i fizyczną stabilność przez 6 godzin w temperaturze 25°C i przez 12 godzin w temperaturze 5°C po rozpuszczeniu w wodzie do wstrzykiwań?

Odpowiedź- TAK.

13. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 pozycja nr 18 preparatu Propofil 1% w ampułkach 20 ml?

Odpowiedź-NIE.

14. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 pozycja nr 29 preparatu Natrium chloratum 0,9% 10 ml w opakowaniach po 50 szt?

Odpowiedź- NIE.

15. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 pozycja nr 99 preparatu Kalium chloratum 15% 10 ml w systemie bezigłowym, pakowany po 20 sztuk?

Odpowiedź- NIE.

16. Pytanie – zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 5 pozycji nr 1,2,6,12,18,29,76,77,99,107,108,110,112 do innego pakietu.

Odpowiedź- zamawiający nie wyraża zgody.

17. Pytanie – czy można wycenić lek w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ ( czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilości opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź – podać pełne ilości op. zaokrągloną w górę.

18. Pytanie – prosimy o podanie w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kg itp.) niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź – podać pełne ilości op. zaokrąglone w górę.

19. Pytanie – czy w przypadku jeżeli żądany przez zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

Odpowiedź- podać ostatnią cenę leku.

20. Pytanie – czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznegi i dawki lecz różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ tabletka a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, tabletki powlekanej, tabletki dojelitowej, oraz ampułkę za fiolkę, fiolkę za ampułko-strzykawkę i odwrotnie?

Odpowiedź- TAK.

21. Pytanie – pakiet nr 2 pozycja nr 5 – czy zamawiający dopuści do wyceny HepaDr tabl. powl. X 40 w ilości 40 op.

Odpowiedź- TAK.

22. Pytanie – pakiet nr 2 pozycja nr 10 – czy należy wycenić opakowanie x 10 amp. W ilości 30 op.

Odpowiedź- TAK.

23. Pytanie – pakiet nr 3 pozycja nr 9 – czy można wycenić op. x 5 szt. w ilości 4 op. takie opakowania są dostępne.

Odpowiedź – opakowań 20.

24. Pytanie – pakiet nr 3 pozycja nr 11 – czy należy wycenić op. 1000 ml w ilości 1000 op. nie ma op. 100 ml?

Odpowiedź- 1000 ml – 1000 op.

25. Pytanie – pakiet nr 3 pozycja nr 15 – czy należy wycenić strzykawkę Enfit 10 ml x 30 szt. czy 60 ml x 30 szt w ilości 67 op.

Odpowiedź- strzykawka Enfit x 60 ml – 2000 szt- 1 op – 30 szt

26. Pytanie – pakiet nr 5 pozycja nr 5 – czy zamawiający ma na myśli opakowanie x 10 tabl? (w kolumnie „postać leku” jest amp. do 30 ml)).

Odpowiedź- opak x 10 tabl. – 180 op.

27. Pytanie – pakiet nr 5 pozycja nr 16 – czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu x 60 tabletek – 300 op?

Odpowiedź- TAK.

28. Pytanie – pakiet nr 5 pozycja nr 21 – czy należy wycenić lek w dawce 2% rozt. do wstrz. 20 mg/ml x 2 ml? Lek 10 mg/ml jest 1%

Odpowiedź- 2% lignocaina 20mg/ml x 2 ml.

29. Pytanie – pakiet nr 5 pozycja nr 22 – czy należy wycenić lek w dawce 2% rozt. do wstrz. 20 mg/ml x 20 ml? Lek 10mg/ml jest 1%

Odpowiedź- lignocaina 2% 20 ml/20 mg/ml.

30. Pytanie – pakiet nr 5 pozycja nr 28 – czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Biodacyna krople 0,3%x 1 but. – 120 op.

Odpowiedź- biodacyna krople do oczu but. 5 ml – 10 op.

31. Pytanie – pakiet nr 5 pozycja nr 33 – czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu x 12 tabletek – 100 op?

Odpowiedź- TAK.

32. Pytanie – pakiet nr 5 pozycja nr 45 – czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Memotropil 20%, 1 g/5ml, rozt. d/wsrtz. 12 amp.

Odpowiedź- TAK.

33. Pytanie – pakiet nr 5 pozycja nr 56 – czy zamawiający dopuści do wyceny lek w op. x 5 amp. W ilości 100 op.

Odpowiedź – TAK.

34. Pytanie – pakiet nr 5 pozycja nr 109 – proszę o sprecyzowanie pozycji? Brak dawki w opisie. Czy chodzi o dawkę 600 mg?

Odpowiedź- TAK.

35. Pytanie – pakiet nr 5 pozycja nr 111 – czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu x 20 tabl. – 4 op.

Odpowiedź- TAK.

36. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 3 ust. 3 projektu umowy dotyczącego sposobu płatności, poprzez wykreślenie zapisu o fakturach zbiorczych wystawianych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego i zastąpienie ich fakturami wystawianymi za każdą zrealizowaną dostawę towaru?

Odpowiedź- Zamawiający wykreśla zapis § 3 ust. 3 projektu umowy.

37. Pytanie – celem prawidłowego skalkulowania cen do oferty oraz ustalenia stałości cen prosimy o sprecyzowanie dokładnego terminu obowiązywania umowy wskazanego w § 4.

Odpowiedź- umowa obowiązywać będzie od dnia jej podpisania przez okres 12 miesięcy (1 rok).

38. Pytanie – czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ tabletka a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, kapsułki twardej, tabletki powlekanej lub drażowanej (amp. Za fiolkę i odwrotnie, krem, żel za maść lub odwrotnie)?

Odpowiedź- TAK.

39. Pytanie – czy można wycenić lek w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, a ilość opakowań przeliczyć tak, aby liczba sztuk (tabl,draż,amp,fiol,gramów,kg) była zgodna ze SIWZ?

Odpowiedź- TAK.

40. Pytanie – jaką ilość opakowań wycenić jeżeli z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa np. 32,33 opak? Czy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę czy podawać ilość z 2 miejscami po przecinku.

Odpowiedź- do pełnego opakowania w górę.

41. Pytanie – jak postąpić ma oferent jeżeli w trakcie wyceny okaże się, że lek umieszczony w wykazie asortymentowym jest niedostępny na rynku (np. brak produkcji, brak dostaw do kraju, brak rejestracji, brak harmonizacji, tymczasowe wstrzymanie produkcji) i nie ma leku równoważnego?

Odpowiedź- podać ostatnią cenę leku.

42. Pytanie – sugerujemy zmianę § 3 ust. 5 nie jest decyzją Wykonawcy podwyższenie stawek podatku VAT, więc niezrozumiałym jest w takim przypadku brak wpływu na cenę brutto, według Wykonawcy zapis powinien brzmieć następująco: „Zmiana stawki VAT powoduje zmianę ceny brutto przy zachowaniu ceny netto na niezmienionym poziomie”

Odpowiedź- NIE.

43. Pytanie – proponujemy dodanie zdania „Wykonawca nie będzie dochodził od zamawiającego żadnych roszczeń pod warunkiem jednak, że niezrealizowana ilość zamówienia nie będzie przekraczała 20% wartości umowy” do § 11 ust. 1.

Odpowiedź- NIE.

44. Pytanie – czy zamawiający dopuści produkt Citra-Flow (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci ampułko-strzykawki x 3 ml (objętość 10 ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokiej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta.

Odpowiedź- Nie – ponieważ lek znajduje się w innym przetargu.

45. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 25 z pakietu nr 5 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź- NIE.

46. Pytanie – prosimy o doprecyzowanie nazwy, dawki oraz postaci w pakiecie nr 5 pozycja nr 114.

Odpowiedź- po 250 mg x 10 tab. – 30 op.