OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 17/2017.

amawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 17/2017 na dostawę:

„asortymentu medycznego jednorazowego użytku”.

Termin realizacji zamówienia: 1 rok (12 miesięcy)
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów jest:
1. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin dostawy – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 19.09.2017 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 19.09.2017 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert-18.10.2017 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pakiet nr 1- materiały sterylne

Pakiet nr 2 – różne

SZPITAL POWIATOWYSIWZ medyczny sprzęt jednorazowego użytku

zalacznik 3-as. med. j. u.

Załącznik nr 1 do SIW1-dost. as. med. j.u.

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-żywność

załącznik nr 6 -dostawa as. med. j.u.

Dokument- umowa- j.u.