OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 19/2017

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 19/2017 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Mordas Grażyna – Kierownik Apteki.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %
-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert – 11.10.2017 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 11.10.2017 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 9.11.2017 rok.
Wpłata wadium – do dnia 11.10.2017 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie SIWZ.

SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na stronie internetowej Szpitala
www.szpital.pyrzyce.net.pl

pakiet nr 3-leki różne III

pakiet nr 4-żele sterylne

pakiet nr 5-preparaty do dezynfekcji ran

pakiet nr 6 – preparaty do żywienia pozajelitowego

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ apteka

Umowa – dostawa leków

zalacznik 3 – leki

Załącznik nr 1 do SIWZ- oferta-apteka

załącznik nr 5-apteka

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-apteka

załącznik nr 7-leki

pakiet nr 1 – leki różne I

pakiet nr 2 – leki różne II