Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/09

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków czystości i innych artykułów gospodarczych  wybrano jako ofertę najkorzystniejszą  ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Firma Produkcyjno-Handlowa HURT 2000, Maciej Żuchowski, ul. Litewska 10, 71-344 Szczecin.
Oferta ww Wykonawcy została uznana za ofertę korzystną cenowo pomimo że oferta ww Wykonawcy nie była ofertą najniższą cenowo- uzyskała ilość punktów 94,81 pkt. Kwota brutto wybranej oferty 15.338,25 zł (słownie: piętnaście  tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych 25/100).

Oferta nr 2 złożona przez Zakład Usługowo-Handlowy MAXMED, Marcin Murzyn, ul. Pomorska 49, 84-252 Orle – oferta odrzucona zgodnie z art. 89 us. 1 pkt 2-jej treść nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 3 złożona przez Delko-Esta Sp. z o.o., ul. J. Kochanowskiego 23, 73-110 Stargard Szczeciński – oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 4 złozona przez Wykonawcę Szczecińskie Przedsiębiorstwo Handlowe, ELMET w Goleniowie Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 12B, 72-100 Goleniów.
Kwota brutto złożonej oferty 16.952,51 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 51/100).
Ilość uzyskanych punktów – 85,78 pkt.

Oferta nr 5 złożona przez Wykonawcę ELTE Sp. z o.o., ul. Warcisława 5B Kołbacz, 74-106 Stare Czarnowo.
Kwota brutto złożonej oferty 14.541,78 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych 78/100).
Ilość uzyskanych punktów – 100 pkt.

UZASADNIENIE

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach jako zamawiający wybrał ofertę nr 1- Firma Produkcyjno-Handlowa HURT 2000, Maciej Żuchowski, ul. Litewska 10, 71-344 Szczecin. Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Firma ELTE Sp. z o.o. ul. Warcisława 5B Kołbacz, 74-106 Stare Czarnowo złożyła ofertę z najniższą ceną, jednak oferta nie spełnia warunków zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dostarczone próbki firmy ELTE Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Czarnowie nie spełniają wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  ponieważ  środki takie jak, żel do WC UFO, pasta do szorowania CARO, proszek do szorowania CARO nie  spełniają oczekiwań jakościowych (wydajność) zastosowanych w praktyce przez osoby, które bezpośrednio wykorzystują te środki w codziennych czynnościach porządkowych, Zamawiający  ma również złe doświadczenie z lat ubiegłych jeśli chodzi o środki wyżej wymienione. Środki te, choć były tanie z powodu małej wydajności  powodowały zwiększenie zakupu i jednocześnie zwiększenie kosztów.