Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 14/09

Szpital Powiatowy z  siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców. W związku z powyższym udzielamy następującej odpowiedzi:

1. Pytanie – PAKIET NR 1– czy zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie w pozycji 1 i 2 gwoździ typu Gamma wykonanych z tytanu mającego właściwości antyalergiczne zamiast gwoździ stalowych pokrytych antyalergiczną warstwą ochronną?

Odpowiedź-NIE.

2. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie śruby szyjkowej Ø 11mm o dł. 70-120 mm zamiast Ø 12 mm o dł. 70-125 mm?

Odpowiedź-TAK.

3. Pytanie – PAKIET NR 6 – pozycja nr 1,2- czy zamawiający wyrazi  zgodę na oferowanie płyt wykonanych z tytanu zamiast ze stali?

Odpowiedź- NIE.

4. Pytanie – pozycja nr 1- czy zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie płytki o dł. 56-76 mm zamiast 50-78 mm?

Odpowiedź-NIE.

5. Pytanie – pozycja nr 2- czy zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie płytki od 3 do 8 otworów w części dalszej oraz dł. od 92mm do 157mm zamiast od 3 do 5 otworów i dł.  od 90 do 114 mm?

Odpowiedź-NIE.

6. Pytanie – pozycja nr 2- czy zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie płytki z 9  zamiast otworami w części nasadowej skirowanymi w różnych kierunkach?

Odpowiedź-TAK.

7. Pytanie – pozycja nr 3,4- czy zamawiający może doprecyzować w której pozycji wymaga się wkrętów blokowanych w p0łytce, a w której kompresyjnych? Umożliwi to właściwą wycenę poszczególnych pozycji.

Odpowiedź- w każdej pozycji w części bliższej i dalszej.

Zapytania do ww postępowania , dotyczy zapisów projektu umowy:

1. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 4 ust. 1 poprzez doprecyzowanie, że dostawy będą następować sukcesywnie w ciągu 5 dni roboczych.

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – czy zamawiający uzupełni zapisy § 3 i zgodzi się wprowadzić ust. 3 o następującej treści:
Wykonawca w uzasadnionych przypadkach może rozwiązać umowę w każdym czasie bez zachowania  okresu wypowiedzenia wraz z prawem do  naliczenia kary umownej w wysokości 5% niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:
a) Zamawiający 3-krotnie spóźniał się z zapłatą za dostarczony towar powyżej 60 dni,
b) Zamawiający 2-krotnie odmówił przyjęcia dostawy bez uzasadnionej przyzyny,
c) Zamawiający w sposób rażący narusza postanowienia umowy?

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu ust. 3 w § 3 o następującej treści:
Wykonawca  w uzasadnionych przypadkach może rozwiązać umowę w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:
a) Zamawiajacy 2-krotnie odmówił przyjęcia dostawy bez uzasadnionej przyczyny,
b) Zamawiający w sposób rażący narysza postanowienia umowy.

3. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 6 ust. 1 poprzez zmniejszenie kary umownej w tytułu zwłoki w dostawie z 0,3% na 0,1%?

Odpowiedź- NIE.