Dotyczy: postępowania przetargowego, numer sprawy nr 19/2017 r. na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Poniższe pytanie odnosi się do opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1 poz. 102 i 103 w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Czy z uwagi na możliwość ujednolicenia oferty, Zamawiający dopuści paski testowe GlucoDr. auto w obu wymienionych pozycjach (102 i 103) Pakietu nr 1?

Odpowiedź- Nie dopuszczamy, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Kolejne pytanie odnosi się do opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 2 poz. 120 w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Ze względu na umieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie LactoDr., będącego środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych w literaturze światowej badaniach klinicznych) Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 lub x 30 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań i zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę.

Odpowiedź- Wymagamy aby priobiotyk składał się z 9 róznych szczepów bakterii.

 1. Prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu probiotycznego, stosowanego aktualnie przez Zamawiającego preparatu o nazwie ProbioDr. będącego preparatem złożonym i dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym w swoim składzie najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę oraz inulinę (100 mg/kapsułkę), konfekcjonowanym w opakowaniach x 20 lub x 60 kaps. (po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę).

Odpowiedź- Wymagamy aby priobiotyk składał się z 9 różnych bakterii.

Poniższe pytanie odnosi się do opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 2 poz. 136 w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Z uwagi na podanie w SIWZ nazwy własnej suplementu diety będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie równoważnego zamiennika (również zawierającego w swoim składzie asparaginian ornityny 100 mg i cholinę 35 mg), posiadającego taki sam status rejestracyjny, występującego w postaci tabletek powlekanych.

Odpowiedź-Nie dopuszczamy, podtrzymujemy zapisy zgodnie z SIWZ.

Poniższe pytania odnoszą się do opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 2 poz. 137 w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Z uwagi na to że obecny opis przedmiotu zamówienia ogranicza konkurencję do wyrobów konkretnego producenta, nadając temu producentowi praktyczny monopol na kształtowanie ceny oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym (samodzielnie lub poprzez podmioty pozostające z nim w stałych stosunkach gospodarczych), zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający postępując zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza paski testowe charakteryzujące się opisanymi poniżej, zbliæonymi cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45⁰C, przechowywanie do 30⁰; j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

Odpowiedź- Podtrzymujemy zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśniamy, iż w wyroku z dnia 4.12.2009 r. (sygn. Akt. Kio/uzp 1602/09) Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że zakaz wynikający z art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie nakłada na zamawiającego obowiązku dostępu do zamówienia przez wszystkich wykonawców działających w danym segmencie rynku. Zamawiającemu przysługuje bowiem uprawnienie do określenia przedmiotu zamówienia w taki sposób, który zabezpiecza jego potrzeby i nie chodzi tu tylko o rodzaj potrzeb, ale konkretne wymagania co do jakości, funkcjonalności czy wymaganych parametrów technicznych. Określenie wysokich, ale możliwych do spełnienia wymogów przedmiotu zamówienia, które pozostają w związku z samym zamówieniem i celem jaki przez dane zamówienie zamierza osiągnąć.

 1. Czy Zamawiający dopuści takie paski gdzie wprowadzenie próbki krwi na pasek po zbyt długim czasie oczekiwania od zassania próbki (nie podając jednak jaki czas jest zbyt długi) może skutkować otrzymaniem nieprawidłowego wyniku pomiaru?

Odpowiedź- Zamawiający informuje iż w pakiecie nr 1 poz. 103 i w pakiecie nr 2 poz. 137 podtrzymujemy zapisy SIWZ.

 1. Czy Zamawiający wymaga pasków testowych do glukometru z funkcją bezdotykowego usuwania zużytego paska (wyrzut paska) po pomiarze? Taka funkcja zwiększa bezpieczeństwo pracy personelu, eliminując bezpośredni kontakt z krwią pacjentów.

Odpowiedź-TAK. W pakiecie 1 poz. 102 i w pakiecie nr 2 poz. 137.

 1. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe były wyrobem medycznym refundowanym, co zapewni stałość dostaw pasków w okresie umowy przetargowej?

Odpowiedź- TAK.

 1. Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów, które zgodnie z zarejestrowaną instrukcją w celu rutynowej kontroli glukometrów i pasków testowych wymagają wykonywania badania z płynem kontrolnym co najmniej raz w tygodniu?

Odpowiedź-Zamawiający wymaga aby każdy producent zawarł w instrukcji obsługi informacje o wymaganych testach kontroli.

 1. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie jednostkowe zawiera 2 fiolki x 25 pasków); h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°C; j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem;

Odpowiedź- Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

 1. Z uwagi na rozpowszechnianie przez jednego z potencjalnych wykonawców informacji jakoby norma EN ISO 15197:2015 wyznaczała konkretny, zawężony do określonych granic zakres hematokrytu dla pasków testowych i glukometrów (w rzeczywistości norma zakresu takiego nie wyznacza) prosimy o określenie minimalnego zakresu hematokrytu, w którym zgodnie z instrukcją paski testowe podają prawidłowe wyniki pomiaru. Czy w związku z tym, że zakres hematokrytu rozpoczynający się od dolnej granicy 35% nie obejmuje prawidłowych, fizjologicznych wartości tego wskaźnika w takich grupach pacjentów jak kobiety w ciąży, niemowlęta i dzieci poniżej 6. roku życia, Zamawiający wymaga aby zakres hematokrytu dla zaoferowanych pasków testowych wynosił minimum 20-60%?

Odpowiedź-zamawiający informuje, iż w pakiecie nr 1 pozycja 102 oraz w pakiecie nr 2 poz. 137 wymaga pasków spełniających normę 15197/2015 w całości a tym samym potwierdzenia wpływu hematokrytu i substancji interferujących na wynik pomiaru. Ze względu na fakt, że HTC może wpływać na wynik pomiaru jego wpływ na wynik powinien zostać umieszczony w instrukcji użycia. Wszystkie deklarowane zakresy przez wytwórcę powinny być udokumentowane badaniem, zatem wymagamy od oferenta posługującego się zakresem hematokrytu innych niż wynikający z normy ISO 15197-2015 potwierdzony badaniem certyfikat na wyższy zakres hematokrytu zgodny z oferowanym wyrobem medycznym

 1. Prosimy o rozszerzenie zapisu w § 4 ust. 2 projektu umowy poprzez dodanie: „… nie dłużej niż o 6 miesięcy”.

Odpowiedź- TAK.

 1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. nr 22 produktu AMIOKORDIN 50 mg/ml w opakowaniu zawierającym 5 amp. Z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań co pozwoli uzyskać korzystniejszą cenowo ofertę?

Odpowiedź- TAK.

 1. pakiet nr 2 pozycja nr 49- czy zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów-wymaga aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?

Odpowiedź- TAK.

 1. Pakiet nr 2 poz. nr 49 – czy zamawiający wymaga aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń tkanek miękkich?

Odpowiedź- TAK.

 1. czy w pakiecie nr 2 poz nr 67zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

Odpowiedź- TAK.

 1. czy zamawiający w pakiecie nr 2 poz. nr 67 wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartość po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego przechowywać do 12 godzin?

Odpowiedź- TAK.

 1. czy zamawiający w pakiecie nr 2 poz. nr 67 dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?

Odpowiedź- TAK.

 1. czy w pakiecie nr 2 poz. nr 67 zamawiający wymaga leku w postaci budezonidu zmikronizowanego?

Odpowiedź- TAK.

20.W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz polityką compliance koncernu Bbraun stosownie do art. 96 ustawy PZP oraz § 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Odpowiedź- osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

 • Mordas Grażyna – przewodnicząca

 • Tadeusz Kaczmarek – członek

 • Bożena Wyciszkiewicz – sekretarz

21.Prosimy o podanie w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletka, ampułka, kg itp.) niż zamieszczona w SIWZ a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełną ilość opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku?)

Odpowiedź- pełną ilość opakowań zaokrąglone w górę.

 1. prosimy zamawiającego o określenie czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę poszczególnych form postaci leków;

– kapsułek na kapsułki miękkie

– kapsułek na kapsułki twarde

 • kapsułek na tabletki

 • kapsułek na tabletki powlekane

 • tabletek na kapsułki

 • tabletek na tabletki powlekane

 • tabletek na tabletki drażowane

 • drażetek na tabletki drażowane

 • tabletek na tabletki dojelitowe

 • tabletek zwykłych na tabletki

 • ampułki na fiolki

 • fiolki na ampułki

 • worki na butelki

Odpowiedź – TAK.

23.Czy zamawiający dopuści w rzeczonym w/w Postępowaniu w pakiecie nr 1 w pozycji 102, takie wyroby, które w instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjenta z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne? A tym samym zamawiający przejmuje na siebie odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne powstałe w przypadku wdrożenia procedury na sprzęcie, którego instrukcje obsługi nie informują o potencjalnych zagrożeniach?

Odpowiedź- Nie dopuszczamy.

24.Czy zamawiający wymaga w pakiecie 1 w pozycji 102, aby kapilara samozasysająca znajdowała się na szczycie paska a tym samym nie dopuszcza kapilary samozasysającej umieszczonej w innym miejscu?

Odpowiedź- Tak wymagamy aby kapilara samozasysająca znajdowała się na szczycie paska, nie dopuszcza się kapilary umieszczonej w innym miejscu.

25.zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2010 nr 107 poz. 679 wraz z późn. zm) art. 21 pkt 45 Ustawy, wytwórcą jest „a)podmiot odpowiedzialny za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i oznakowanie wyrobu przed wprowadzeniem go do obrotu pod nazwą własną, niezależnie od tego czy te czynności wykonuje on sam, czy w jego imieniu inny podmiot; b) podmiot który montuje, pakuje, przetwarza, całkowicie odtwarza lub oznakowuje gotowy produkt lub nadaje mu przewidziane zastosowanie w celu wprowadzenia go do obrotu pod nazwą własną, z wyjątkiem podmiotu, który montuje lub dostosowuje wyroby już wprowadzone do obrotu w celu ich przewidzianego zastosowania przez indywidualnego pacjenta”. Z powyższej definicji jednoznacznie wynika. Że wytwórca nie może być utożsamiany z producentem wyrobu medycznego, gdyż rola wytwórcy może się sprowadzić jedynie do wprowadzenia własnego oznakowania gotowego produktu, całkowicie zaprojektowanego i wytworzonego przez inną firmę, np. firmę zagraniczną. Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie bądź właściwą korektę nieodpowiadającej stanowi faktycznemu i wprowadzającej potencjalnych kontrahentów w błąd definicji wytwórcy przedstawionej przez Państwo w załączniku zatytułowanym „pakiet nr 2 – leki różne-II” w opisie parametrów dotyczących glukometrów i pasków z nimi kompatybilnych, wymaganych przez Zamawiającego w pozycji 137 pakietu nr 2. O ile producent wyrobu odpowiada za każdy etap jego wytworzenia, wytwórca- w myśl przywołanej Ustawy- nie musi w ogóle uczestniczyć w procesie projektowania i produkcji. Prosimy również o wykreślenie nieprawdziwego stwierdzenia, że „dystrybutor nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego”, gdyż w rzeczywistości dystrybutor, aby móc zgodnie z prawem dystrybuować wyrób medyczny do diagnostyki in vitro na terenie Unii Europejskiej, musi posiadać udostępniony przez producenta, ważny certyfikat zgodności z Dyrektywą 98/79/WE (certyfikat CE) dla danego wyrobu medycznego, potwierdzający zgodność wyrobu medycznego ze wszystkimi wymogami zasadniczymi dla wyrobu danej klasy. Nie jest zatem prawdą, że jakikolwiek dystrybutor wyrobu medycznego może posługiwać się oświadczeniami zamiast dokumentów wydanych przez jednostki notyfikujące. Wnosimy o zaprzestanie nieuczciwego doprecyzowania dystrybutorów sprzętu medycznego i faworyzowania „wytwórców” takiego sprzętu ( na terenie RP aktualnie nie istnieją żadni lokalni wytwórcy rzeczywiście zajmujący się produkcją pasków testowych do glukometrów – „wytwórcy” tacy funkcjonują jako tzw. wytwórcy OEM, a ich rola sprowadza się do wprowadzenia własnego oznakowania na wyrobach medycznych wyprodukowanych przez innego producenta, mającego siedzibę np. w Chinach) oraz o dokonanie zgodnych ze stanem faktycznym korekt w opisie przedmiotu zamówienia. Z uwagi na fakt, że wytwórca sprzętu medycznego o parametrach opisanych w opisie przedmiotu zamówienia nie jest jego fizycznym producentem, a jedynie tzw. wytwórcą OEM nie uczestniczącym w procesie produkcji wyrobu, a także z uwagi na faktyczną bezzasadność separowania wytwórców OEM i dystrybutorów oraz brak merytorycznych podstaw do dyskryminacji dystrybutorów, wnosimy o zaprzestanie dyskryminacji dystrybutorów sprzętu medycznego i dopuszczenie wyrobów medycznych dystrybuowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez dystrybutorów takich wyrobów.

Odpowiedź- Zamawiający wykreśla pkt 12 z załącznika do pakietu nr 2 (parametry dotyczące glukometrów i pasków pozycja 137).

26.Czy zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji nr 2 wymaga zaoferowania leku w technologii lipura zapewniającej doskonałą tolerancję żylną?

Odpowiedź- TAK.

 1. Czy w pakiecie nr 3 w poz. nr 16 zamawiający wymaga zaoferowania leku w bezpiecznym opakowaniu Ecoflac Plus?

Odpowiedź- TAK.

W nawiązaniu do SIWZ uprzejmie prosimy o odpowiedź na następujące pytanie

 • Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:

zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki, kapsułki twarde lub drażetki?

zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki, kapsułki twarde lub drażetki?

zamiast kapsułek-kapsułki twarde, tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?

zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?

Odpowiedź-TAK.

 • Czy Zamawiający dopuści zmianę postaci proponowanych leków z ampułki na fiolki i odwrotnie ?

Odpowiedź- TAK.

 • Czy Zamawiający dopuści złożenie ofert na leki pakowane wg innej ilości sztuk , gramów, mililitrów w opakowaniu, jeśli jest to uzasadnione względami ekonomicznymi ( nie dotyczy pozycji nie zamieniać ) – jeśli tak, to w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań – czy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę czy do dwóch miejsc po przecinku ?

Odpowiedź-zaokrąglone w górę.

 • Dotyczy pakietu nr 1 poz. 46

Czy Zamawiający wymaga wyceny leku będącego substancją złożoną i wtedy prosimy o doprecyzowanie dawki ( Lisiprol HCT 20mg+25mg lub 20mg+12,5 mg ) czy należy wycenić lek wg dawki np. . Lisiprol 5 mg ?

 

Odpowiedź-Lisiprol 5 mg.

 

 • Dotyczy pakietu nr 1 poz. 63 Neomycinum maść 0,5% 3 g czy Zamawiający oczekuje wyceny maści czy maści ocznej ?

Odpowiedź- maści ocznej.

 • Dotyczy pakietu nr 1 poz. 172 Luteina tabl. prosimy o doprecyzowanie czy należy wycenić tabletki podjęzykowe czy dopochwowe?

Odpowiedź – podjęzykowe.

 • Dotyczy pakietu nr 1 poz. 163 Carbo Medicinalis tabl. 0,3g – koniec produkcji leku w wymaganej dawce czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w dawce 200 mg w postaci kapsułek ?

Odpowiedź- TAK.

 • Dotyczy pakietu nr 1 poz. 166 Czy Zamawiający wymaga aby w tej pozycji był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry – Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?

Odpowiedź-Fortrans -saszetki.

 • Dotyczy pakietu nr 1 poz. 186

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku Fostex, (100 mcg+6mcg/dawkę),aer.inhal., 180 dawek ?

 

Odpowiedź-TAK.

 • Dotyczy pakietu nr 2 poz. 79

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku Atimos, 12 mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek

 

Odpowiedź- TAK.

 • Dotyczy pakietu nr 3 poz. 11 i 12

Czy należy wycenić 2 x ten sam lek ?

Odpowiedź- pozycja nr 11 – Tialorid mitte tab. 2,5 mg x0,25.

Pozycja nr 12 – Tialorid tab. 5 mgx0,05.

 • Dotyczy pakietu nr 1 poz. 137,145,149 oraz pakiet nr 2 poz. 16 – zakończona produkcja wymaganych preparatów – czy należy wycenić podając ostatnią cenę czy nie należy wyceniać wcale ?

Odpowiedź- należy podać ostatnia cenę.

 • Dotyczy pakietu nr 1 poz. 125,141 oraz pakietu 2 poz. 9,124 – czasowy brak produkcji czy należy wycenić pozycje podając ostatnią cenę z informacją pod pakietem ?

Odpowiedź-należy podać ostatnią cenę.

 

 • pakiet nr 1 pozycja nr 14 – czy zamawiający będzie wymagał wyceny lekuw kaps. Tylko taka postać dostępna?

 

Odpowiedź- TAK.

 

 • pakiet nr 1 pozycja nr 22 – czy zamawiający dopuści przeliczenie x 5 amp. W il. 600 op?

 

Odpowiedź- Amiokordin x 5 amp. – 500 op.

 

 • pakiet nr 1 pozycja nr 36 – czy zamawiający dopuści wycenę leku o przedłużonym uwalnianiu x 30 tab. w il. 50 op., tylko taka postać dostępna na terenie RP?

 

Odpowiedź- TAK.

 

 • pakiet nr 1 pozycja nr 37- czy zamawiający dopuści wycenę x 30 tab. w il. 34?

 

Odpowiedź- TAK.

 

 • pakiet nr 1 pozycja nr 45- prosimy o doprecyzowanie dawki leku czy zamawiający wymaga wyceny Lisiprol HCT 20mg+12,5MG?

 

Odpowiedź- TAK.

 

 • pakiet nr 1 pozycja 46- prosimy o doprecyzowanie dawki leku oraz il. W opakowaniu, czy zamawiający wymaga leku złożonego?

 

Odpowiedź- Lisipirol HCT 5mg.

 

 • pakiet nr 1 pozycja nr 65 – czy zamawiający dopuści wycenę x 50 gr w il. 2 op?

 

Odpowiedź- TAK.

 

 • pakiet nr 1 pozycja 87 – czy zamawiający dopuści wycenę gąbki x 10 szt. w op.?

Odpowiedź- TAK.

 

 • pakiet nr 1pozycja nr 97 – prosimy o doprecyzowanie dawki, ponieważ 8 mgnie występuje na terenie RP.

Odpowiedź- 0,08.

 

 • pakiet nr 1 pozycja nr 98-czy zamawiający dopuści wycenę x 28 tabl. w il. 41 op.?

  Odpowiedź- TAK.

 • Pakiet nr 1 pozycja nr 106- prosimy o doprecyzowanie postać Sylimarol zarejestrowany w postaci tab. draż.

Odpowiedź- drażetki.

 

 • pakiet nr 1 pozycja nr 107 – czy zamawiający miał na myśli wycenę Calperosa 500 mg x 30(1 kaps. Zawiera 500 mg węglanu wapnia co odpowiada 200 mg jonów wapnia)?

Odpowiedź- TAK.

 

*pakiet nr 1 pozycja 125-brak produkcji brak zamiennika prosimy o wykreslenie?

 

Odpowiedź – Należy podać ostatnią cenę.

 

 • pakiet nr 1 pozycja nr 128- brak produkcji, brak zamiennika prosimy o wykreśleni?

Odpowiedź- Należy podać ostatnią cenę.

 

 • pakiet nr 1 pozycja nr 137 – brak produkcji, brak zamiennika prosimy o wykreslenie?

Odpowiedź- Należy podać ostatnią cenę.

*pakiet nr 1 pozycja nr 138 – czy zamawiający dopuści wycenę Dobutamin Sandoz inj. 250 mg fiolka w ilości 300 op.?

Odpowiedź- TAK.

*pakiet nr 1 pozycja 149 – brak produkcji, brak zamiennika prosimy o wykreślenie?

Odpowiedź- Należy podać ostatnią cene.

*pakiet nr 1 pozycja nr 163 – brak produkcji x 300mg prosimy o dopuszczenie wyceny leku 200 mg x 20 kap.

Odpowiedź- TAK.

*pakiet nr 1 pozycja nr 166 – czy zamawiający dopuści wycenę x48 sasz. W il. 10 op?

Odpowiedź- TAK.

 • pakiet nr 1 pozycja nr 167 – czy zamawiający dopuści wycenę x 50 szt. w il. 34 op?

Odpowiedź- TAK.

*pakiet nr 1 pozycja nr 171 – czy zamawiający dopuści wycenę x 5 amp. W il. 4 op.?

Odpowiedź- TAK.

 • pakiet nr 1 pozycja 172 – prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga tab. podjęzykowe czy dopochwowe?

  Odpowiedź- podjęzykowe.

  *pakiet nr 2 pozycja nr 1- czy zamawiający dopuści wycenę x 60 tabl. w il. 100 op?

  Odpowiedź- TAK.

 • Pakiet nr 2 pozycja 16 – brak produkcji, brak zamiennika prosimy o wykreślenie?

  Odpowiedź- Należy podać ostatnią cenę.

 • Pakiet nr 2 pozycja nr 47 i 48 – czy zamawiający dopuści wycenę leku w tab. dojelitowych?

  Odpowiedź- TAK.

 • Pakiet nr 2 pozycja nr 78 – czy zamawiający dopuści wycenę x 10 tabl. pragniemy poinformować o zaprzestaniu produkcji x 20 tab?

  Odpowiedź- TAK.

 • Pakiet nr 2 pozycja nr 100 – prosimy o doprecyzowanie postaci czy zamawiający wymaga tabl. rozpuszczalne czy kapsułki?

Odpowiedź- rozpuszczalne.

 • pakiet nr 2 pozycja nr 135 – czy zamawiający dopuści wycenę x 20 tabl. w ilo. 50 op?

  Odpowiedź- TAK.

 • Pakiet nr 2 pozycja nr 122- czy zamawiający dopuści wycenę x 10 wkł. W il. 10 op?

  Odpowiedź- TAK.

 • Pakiet nr 2 pozycja nr 129- czy zamawiający wymaga wycenę w postaci tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu czy o przedłużonym uwalnianiu?

  Odpowiedź- o przedłużonym działaniu.

 • Pakiet nr 2 pozycja nr 130- czy zamawiający dopuści wycenę Corectin 5 mgx30 tabl. w il. 34 op?

  Odpowiedź- TAK.

 • Pakiet nr 2 pozycja nr 136- prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga wyceny Hepatil* 40 tabl, czy Inhepax x 30 tab. w il. 40 op?

  Odpowiedź- Hepatil tabl.

 • czy zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (§ 3 ust. 4)

  Odpowiedź- NIE.

 • Czy w celu miarkowania kar umownych zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 2:

  2. w przypadku nie dotrzymania terminów określonych w ust. 1 wykonawca zapłaci zamawiającemu karę:

  – przy opóźnieniu do 14 dni w wysokości 0,3% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia;

  – przy opóźnieniu powyżej 14 dni w wysokości 0,5% wartości brutto danej dostawy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy.

Odpowiedź- NIE.