Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup energii elektrycznej sprawa nr 23/2017

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawcy dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

PYTANIE 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie Umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź- TAK.

PYTANIE 2
Czy dla ppe objętego postępowaniem przetargowym będzie to kolejna zmiana Sprzedawcy?

Odpowiedź-TAK.

PYTANIE 3
Jaki jest okres wypowiedzenia obecnie obowiązującej umowy i kto będzie odpowiedzialny za jej wypowiedzenie?

Odpowiedź-obecna umowa obowiązuje do dnia 16.02.2018 r., odpowiedzialny za jej wypowiedzenie jest Sprzedawca.

PYTANIE 4
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia zawiera informację w pkt 1 o wolumenie energii w ilości 1170 MWh w okresie 36 m-cy.
Z kolei w pkt 5 podana jest ilość 360 MWh w okresie 12 m-cy co daje 1080 MWh w okresie 36 m-cy.
Jaki wolumen jest właściwy?

Odpowiedź-1080 MWh.

PYTANIE 5
Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?

Odpowiedź- zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych.

PYTANIE 6
Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów objętych postępowaniem przetargowym?

Odpowiedź-GREEN S.A z siedzibą Wrocław.

PYTANIE 7
Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy?

Odpowiedź- 10 dni.

PYTANIE 8
Termin wykonania zamówienia określony w § 7 ust. 1 – projekt umowy, jest zbyt ogólny dla wykonawcy, by mógł on dokonać precyzyjnej wyceny. Wnioskujemy o ścisłe określenie terminu zamówienia.

Odpowiedź- 17.02.2018 r. do 16.02.2021 r.