OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 23/2017

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 23/2017 na:
„Zakup energii elektrycznej”

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Marian Kukuła – Kierownik Działu Gospodarczo-Technicznego
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:

1. Cena – 100 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 10.01.2018 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 10.01.2018 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 08.02.2018 r.
Wadium – do dnia 10.01.2018 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

zalacznik 3-energia

załącznik nr 1-energia

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej- energia

załącznik nr 6- energia

załącznik nr 7-energia

formularz ofertowy załącznik nr 2-energia

SIWS energia Szpital

umowa-energia