OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 1/2018.

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 1/2018 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Mordas Grażyna – Kierownik Apteki.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %
-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert – 6.03.2018 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 6.03.2018 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 4.04.2018 rok.
Wpłata wadium – 6.03.2018 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie SIWZ.

SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na stronie internetowej Szpitala
www.szpital.pyrzyce.net.pl

PAKIET Nr 1 – ALBUMINY

PAKIET Nr 2 – AZOT CIEKŁY

PAKIET Nr 3 – HEPARYNY DROBNOCZĄSTECZKOWE-ENOXAPARIN SODIUM

PAKIET Nr 4 – PLASTRY

PAKIET Nr 5 – GIPSY

PAKIET Nr 6 – OPATRUNKI JAŁOWE

PAKIET Nr 7 – OPATRUNKI I

PAKIET Nr 8 – OPATRUNKI II

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ apteka

Umowa – dostawa leków

zalacznik 3 – leki apteka

Załącznik nr 1 do SIWZ- oferta-apteka

załącznik nr 5-leki

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-leki

załącznik nr 7-leki (1)

załącznik nr 7-leki