Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający poprawi zapis dotyczący postaci leku w pakiecie nr 3 w pozycji nr 30 oraz 31 na fiolkę, gdyż jedynie w takiej postaci występują one na polskim rynku?

Odpowiedź- TAK.

2. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. nr 25-29 i poz. 33 inulin w postaci wstrzykiwaczy?

Odpowiedź- TAK.

3. Pytanie – czy zamawiający wydzieli z pakietu nr 3 poz nr 17 lek Helicid i poz nr 18 Mycomax ze względu na wiedzę, iż lek może nie znajdować się w portfolio Wykonawcy?

Odpowiedź- Zamawiający wydziela z pakietu nr 3 pozycje nr 17 i 18 do osobnego pakietu, pakiet nr 3A.
Wadium do pakietu nr 3 – 1423,00 zł.
Wadium do pakietu nr 3A – 33,00 zł.

4. Pytanie – czy zamawiający w apr. 3.3 dopisze, że chodzi o odsetki ustawowe za opóźnienie?

Odpowiedź- par. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:”za przekroczenie terminów płatności określonych w umowie,Wykonawca może naliczyć odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej”.

5. Pytanie – czy zamawiający wykreśli w par. 3.3 frazę: Jeżeli Wykonawca nie doręczy zamawiającemu noty odsetkowej w terminie 7 dni od dnia dokonania zapłaty przez zamawiającego oznacza to, że wykonawca zrzeka się należności z tytułu odsetek w całości”?

Odpowiedź- TAK.

6. Pytanie – czy zamawiający zmieni par. 3.4 w ten sposób, że zamiast obecnej treści postanowi:”zmiana stawki VAT powoduje zmianę ceny brutto. Cena netto pozostaje bez zmian”?

Odpowiedź- Zgodnie z obowiązującymi przepisami zmiana stawki VAT ma wpływ na zmianę cen, gdy umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 1 rok. W tym przypadku Zamawiający przewiduje, że umowa będzie trwała do roku czasu.

7. Pytanie – czy zamawiający wykreśli zapis par. 5.6?

Odpowiedź- Zamawiający nie wykreśli zapisu par. 5 ust. 6.

8. Pytanie – czy zamawiający zmieni wysokość kary umownej określonej w par. 6.2.Obecna wysokość kary umownej jest rażąco wygórowana?

Odpowiedź- Zamawiający nie zgadza się z oceną, że wysokość kar jest rażąco wygórowana.

9. Pytanie – czy zamawiający wykreśli par. 6.3?

Odpowiedź- Zamawiający nie wykreśli zapisów par. 6 ust. 3 niezgodność dostawy ilościowa, jakościowa lub polegająca na uszkodzeniu towaru nie stanowi:”niewielkich niedociągnięć w realizacji zamówienia”.

Pakiet nr 3A-heparyny drobnocząsteczkowe-enoxaparin sodium