OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 2/2018

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 2/2018 na dostawę:
„implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Olczak Danuta- Oddziałowa Bloku operacyjnego.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin dostawy – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 24.04.2018 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 24.04.2018 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 60 dni od daty otwarcia ofert- 22.06.2018 r.
Wpłata wadium – 24.04.2018 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pakiet nr 2 – endoprotezy stawów

Pakiet nr 3 – implanty do osteotomii piszczeli

SZPITAL POWIATOWY- SIWZ-implanty

umowa-załącznik nr 5projekt implanty

zalacznik 4-dostawa implantów

Załącznik nr 1 do SIW1-implanty

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-implanty

załącznik nr 7-oświadczenie art. 24 ust. 1-implanty

załącznik nr 8-implanty

_formularz JEDZ-implanty-załącznik nr 3

PAKIET nr 1 – implanty i narzędzia do zespoleń kości

pakiet nr 4-siatki przepuklinowe, wosk kostny