OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 3/2018.

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 3/2018 na :

„DOSTAWĘ OPATRUNKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Mordas Grażyna – Kierownik Apteki.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %
-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert – 5.04.2018 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 5.04.2018 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 4.05.2018 rok.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie SIWZ.

SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na stronie internetowej Szpitala
www.szpital.pyrzyce.net.pl

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ apteka

Umowa – dostawa opatrunków

zalacznik 3 – leki apteka

Załącznik nr 1 do SIWZ- oferta-apteka

załącznik nr 5-opatrunki

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-opatrunki

załącznik nr 7-opatrunki

PAKIET Nr 1 – OPATRUNKI I

PAKIET Nr 2 – OPATRUNKI II