Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 4/2010

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach jako zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania.
W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy § 12 umowy- czy zamawiający wyrazi zgodę na określenie minimalnego poziomu realizacji zamówienia?

Odpowiedź- w § 12 dodaje  się punkt 2 o następującej treści:
– zamawiający zobowiązuje się w okresie trwania umowy zakupić leki w minimalnej ilości stanowiącej 80% ilości wskazanych w poszczególnych załącznikach do umowy.

2. Pytanie – czy Wykonawca w pakiecie nr 8 pozycja nr 13 i 14 winien wycenić preparat Amaryl w opakowaniu zawierającym 30 tabletek?

Odpowiedź- TAK.

3. Pytanie- czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż pożądana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ?

Odpowiedź- TAK.

4. Pytanie – prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek , kilogramów itp.), miż umieszczone w SIWZ  (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?.

Odpowiedź- pełna ilość opakowań zaokrąglona w górę.

5. Pytanie – czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić  ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

Odpowiedź- Nie wyceniać.

6. Pytanie – czy zamawiający dopuści wycenę  leku za opakowanie a nie za sztukę w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg? Jeśli nie, to czy zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml, netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź- Dopuszczamy wycenę leku za 1 opakowanie.

7. Pytanie – czy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszczamożliwość zaproponowania w pakiecie nr 7 leku Fragmin tj. heparyny drobnocząsteczkowej o nazwie chemicznej Dalteparin Sodium równoważnego do leku Fraxiparine, w celu możliwości zaoferowania innych heparyn drobnocząsteczkowych do leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej charakteryzujących się tożsamymi wskazaniami terapeutycznymi w stosunku do Nadroparinum calcium potwierdzonymi w charakterystyce produktu leczniczego?

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę Nadroparinum calcium na Dalteparinum natricum (Fragmin) ponieważ te dwie heparyny już występują w przetargu (pakiet nr 7,15).
W przetargu znajdują się trzy heparyny drobnocząsteczkowe (pakiet nr 7,15,8) tak aby dystrybutor leków nie miał problemu z dostępnością leku i  szpital miał zapewnioną dostawę heparyn.