Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 10/2018 na dostawę artykułów żywnościowych..

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – „ZBOREK” Z. Kusiak, H. Kusiak Sp.J. Przecław 50, 72-005 Przecław.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 4.282,92 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 37.802,07 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 brutto wynosi: 27.223,06 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz

ul. Myśliborska 1a

66-432 Baczyna

PAKIET NR 1

Cena – 56,01 pkt

Termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 96,01 pkt

PAKIET NR 2

Cena – 57,64 pkt

Termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 97,64 pkt

PAKIET NR 3

Cena 52,78 pkt

Termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 92,78 pkt