Dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Jana Pawła II nr 2,

działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2190)

jako udzielający zamówienia

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Profilaktyki i diagnostyki jelita grubego – wykonywanie przesiewowych badań kolonoskopowych pacjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego”.

ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenia

Załącznik nr 3 umowa