Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 14/2018 na dostawę: „leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycjach 1 i 2 dopuszcza produkt leczniczy Ciprofloxacin w postaci wodorosiarczanu, jako substancję tożsamą, zgodnie z definicją art. 15 punkt 9. Ustawy Prawo Farmaceutyczne, do wymaganej postaci monowodzianu, o tych samych właściwościach w odniesieniu do bezpieczeństwa i skuteczności jako odpowiedników referencyjnych produktu leczniczego?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

2. Czy zamawiający w pakiecie 5 pozycji 6 miał na myśli preparat w postaci fiolek 1,0 g? W postaci wskazane są tabletki, opis leku sugeruje fiolki.

Odpowiedź- TAK.

3. Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycji 18 dopuszcza opakowanie typu ampułka x 20 szt.?

Odpowiedź- TAK.

4. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 5 pozycji 18 produktu leczniczego Propofolum zawierającego nowoczesną emulsję MCT/LCT? Ze względu na słabą rozpuszczalność propofolu w wodzie, użycie właściwej emulsji tłuszczowej jako rozpuszczalnika umożliwia podawanie dożylne propofolu z uniknięciem działań niepożądanych. Emulsja tłuszczowa zawierająca w swoim składzie tłuszcze LCT oraz MCT powoduje znaczne zmniejszenie ilości wolnego propofolu w fazie wodnej emulsji. Dzięki temu propofol rozpuszczony w takiej emulsji tłuszczowej, podany dożylnie: zmniejsza ból podczas iniekcji, redukuje ilość podawanych lipidów.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

5. Czy zamawiający wymaga w pakiecie 5 pozycji 99 zaoferowania bezpiecznych ampułek wykonanych z polietylenu, z zakończeniem luer lock, pasujących do wszystkich strzykawek i pracujących w systemie bezigłowym?
W myśl Dyrektywy Rady nr 2010/32/UE (dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.6.2010) z dnia 10 maja 2010 w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej, należy stosować rozwiązania zapobiegające lub uniemożliwiające zakłucia i zranienia wśród personelu przygotowującego leki do podaży pacjentowi.
Ampułki wykonane z polietylenu spełniają zapisy Dyrektywy Rady nr 2010/32/UE, ponieważ:
• są wykonane z plastiku, dzięki czemu nie istnieje ryzyko stłuczenia produktu leczniczego i narażenia szpitala na straty finansowe
• eliminują ryzyko zranienia personelu podczas otwierania i przygotowywania leku dla pacjenta
• eliminują ryzyko zranienia i skaleczenia personelu ponieważ posiadają zakończeniu
luer lock i możliwość podłączenia strzykawki bezpośrednio do ampułki bez konieczności zastosowania igły.
Dodatkowo stosowanie plastikowych ampułek bezigłowych powoduje oszczędności finansowe dla szpitala, ponieważ nie wymagają one dezynfekcji – oszczędność środków do dezynfekcji i czasu personelu, oraz nie wymagają stosowania specjalnych igieł posiadających filtry zabezpieczające:
• przed przedostawaniem się cząstek stałych powstających w wyniku ukruszenia gumy zabezpieczającej fiolkę szklaną
• przed przedostawaniem się do produktu leczniczego okruchów szkła podczas otwierania szklanej ampułki.
Bezpieczne rozwiązania – plastikowe ampułki bezigłowe pasujące do wszystkich strzykawek – posiadają patronat Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki co znajduje potwierdzenie na stronie www.zyciewplynie.pl.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

6. Czy zamawiający zgodzi się w pakiecie 5 pozycji 99 na sposób pakowania 150mg/ml 10 ml x 20 ampułek?

Odpowiedź- TAK.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 pozycji 1 worków do żywienia pozajelitowego pakowanych po 6 sztuk?

Odpowiedź- TAK.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycjach 4, 5, 6, 7 worków do żywienia pozajelitowego pakowanych po 4 sztuki?

Odpowiedź- TAK.

9. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 pozycji 29 produkt Natrium chloratum 0,9% 10 ml w opakowaniu typu 10 ampułek?

Odpowiedź- W pakiecie nr 8 pozycja nr 29 nie istnieje.

10. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 5 pozycji 34 i 35 produkt leczniczy Metamizol w opakowaniu typu 10 ampułek?

Odpowiedź- TAK.

11. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 5 pozycji 34 i 35, aby produkt leczniczy Metamizol był w opakowaniu typu ampułka szklana z oranżowego szkła, zapewniającym ochronę przed światłem, zgodnie z wymogiem Farmakopei Europejskiej?

Odpowiedź- Nie wymaga.

12. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 5 pozycji 110 produkt leczniczy Linezolid 300 ml w opakowaniu typu KabiPac x 10 sztuk?

Odpowiedź- TAK.

13. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 3 ust. 3 projektu umowy, poprzez wykreślenie zapisu o fakturach zbiorczych dostarczanych raz w miesiącu i zastapienie ich fakturami wystawianymi za każdą zrealizowaną dostawę towaru?

Odpowiedź-TAK.

14. Czy zamawiający zrezygnuje z zapisów w § 3 ust. 4 zdanie drugie wzoru umowy, zgodnie z którym „Jeśli Wykonawca nie doręczy zamawiającemu noty odsetkowej w terminie 7 dni od dnia wykonania zapłaty przez zamawiającego oznacza to, że zrzeka się należności z tytułu odsetek w całości” .
Odpowiedź- NIE.
15. Zamawiający zastrzega sobie mozliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy ale nie okreslił ich warunków m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji. Czy w związku z tym zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
Odpowiedź- TAK.

16. Dotyczy § 5 ust. 6 projektu umowy- prosimy o dopisanie: „.. po wcześniej przesłanej prośbie zamawiającego na adres e-mail: ………….

Odpowiedź- adres e-mail: zaopatrzenie@szpital.pyrzyce.net.pl -zostaje wykreślony.

17.Prosimy o rozszeżenie zapisu § 6 ust. 2 myslnik drugo projekt umowy poprzez zapis wskazujący jednoznacznie na to, iz kara będzie nalicvzana od wartości niedostrczonego w terminie zamówienia:”.. w wysokości 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie 14 dni zamówienia”. Nadmieniamy, że opóźnienie może dotyczyć niewielkiej części zamówienia (np. 5%) i nieuzasadnionym jest karanie wykonawcy za część zamówienia dostarczoną terminowo.

Odpowiedź- Zgodnie z projektem umowy.

18. Co zamawiający rozumie pod pojęciem”..dokonać zakupu ww asortymentu u innego dostawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy” zawartym w § 6 ust. 4 projektu umowy?

Odpowiedź-Pokrycie różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z zawartej umowy a ceną jaką zamawiający zapłacił w przypadku nabycia zastępczego oraz ewentualnych kosztów dodatkowych zamówienia.

19. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku mozliwości dostarczenia zamiennika preparatu w cenie przetargowej zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zblizonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu § 7 ust. 2 projektu umowy)?

Odpowiedź-NIE zgodnie z projektem umowy.

20. Prosimy o dopisanie do § 8 ust. 4 projektu umowy:”…przy czym zgody nie można bezpodstawnie odmówić”.

Odpowiedź-NIE.

21. Pakiet nr 6 pozycja nr 1 i 6 – w związku z brakiem dostępności na rynku opisanych opatrunków prosimy o wydzielenie pozycji 1 i 6 do osobnego pakietu.

Odpowiedź-Zamawiający rezygnuje z pozycji nr 1 i 6. W związku z tym wadium w pakieice nr 6 wynosi – 284,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery złote).

22.Pakiet nr 6 pozycja nr 5 – prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej w zakresie pozycji nr 5 – kolumna DAWKA LEKU i zamawiający wymaga produktu w opakowaniu o pojemności 350 ml.

Odpowiedź-TAK.

1.Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5 i 6 – prosimy o dopuszczenie do wyceny op. x 30 tabl
Odpowiedź-TAK.
2. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 20. Czy Zamawiający dopuści wycenę Terlipressini acetas EVER Pharma,0,2mg/ml; 5ml,rozt.d/wst,5f ?
Odpowiedź-TAK.
3. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 114 – prosimy o dopuszczenie do wyceny op. x 100 kaps. w ilości 5 op.
Odpowiedź-TAK.
4. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 117 – prosimy o dopuszczenie do wyceny op. x 20 kaps. w ilości 150
Op. Takie op. jest dostępne . brak produkcji op. x 30 kaps. ( Ketonal jest tylko w postaci kaps.).
Odpowiedź-TAK.
5. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 121 – prosimy o dopuszczenie do wyceny op. x 50 tabl. w ilości 84
Op. Lub op. x30 tabl.powl.( w op. x 30 są tylko dostępne tabl. powl.)
Odpowiedź-Tak (tabletki powlekane).
6.Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 125,137 – stałe wstrzymanie w obrocie . Prosimy o wykreślenie pozycji z pakietu.
Odpowiedź-TAK.
7. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 130 – prosimy o dopuszczenie do wyceny op. x 40 tabl.powl. o przedł. uwal w ilości 8 op. Brak produkcji leku w o. x20 tabl.
Odpowiedź-TAK.
8. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 145,149 – zakończona produkcja . Prosimy o wykreślenie pozycji z pakietu.
Odpowiedź-TAK.
9.Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 147 -postać DIS jest dostępna tylko w postaci tabl w op. x20 tabl. Prosimy o dopuszczenie do wyceny postać DIS x 20 tabl. w ilości 48 op.
Odpowiedź-TAK.
10. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 148 -postać DIS jest dostępna tylko w postaci tabl Prosimy o dopuszczenie do wyceny postać DIS x 16 tabl.
Odpowiedź-TAK.
11. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 159 – zakończona produkcja Nystatinum zaw 5,./24 ml ,dostępna jest Nystatyna teva ,2800000jm/28ml. Prosimy o dopuszczenie do wyceny Nystatyna Teva ,2800000jm/28ml l w ilości 50 szt.
Odpowiedź-TAK.
12. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 163 – zakończona produkcja leku w dawce 0,3 gx 20 tabl .Prosimy o dopuszczenie do wyceny lek w dawce 0,2g x 20 kaps. Tylko w tej dawce i postaci lek jest dostępny. Lub dopuszczenie do wyceny lek w podanej dawce z podaniem ostatniej ceny sprzedaży i informacją pod pakietem o zakończonej produkcji.
Odpowiedź-TAK.
13. Czy zamawiający wymaga aby w Pakiecir nr 1 poz.166 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry – Fortrans) 10 op. zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?
Odpowiedź-TAK.
14. Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 1 poz.166 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry – Fortrans) w ilosści 10 op. o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?
Odpowiedź-TAK.
15.Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 167 -prosimy o dopuszczenie do wyceny op. x 50 szt w ilości 34 op. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.
Odpowiedź-TAK.
16.Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 170 – prosimy o dopuszczenie do wyceny lek zamienny w op. x 30 tabl.draż. w ilości 7 op.
Odpowiedź-TAK.
17. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 182 – lek jest dostępna tylko w op. x 30 tabl. Prosimy o dopuszczenie do wyceny lek w op.. x 30 tabl. w ilości 32 op.
Odpowiedź-TAK.
18.Dotyczy Pakietu nr 2 poz.7 – zakończona produkcja leku Prazopant .Prosimy o dopuszczenie do wyceny lek równoważny.
Odpowiedź-TAK.
19. Dotyczy Pakietu nr 2 poz.12,13,18 ,31,32,47,48,60 ,97103–.Prosimy o dopuszczenie do wyceny leki równoważne. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.
Odpowiedź-TAK.
20. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 16,46 – zakończona produkcja . Prosimy o wykreślenie pozycji z pakietu.
Odpowiedź-Proszę o podanie ostatniej ceny
21. Dotyczy Pakietu nr 2 poz.22 – zakończona produkcja leku Pulsaren .Prosimy o dopuszczenie do wyceny lek równoważny.
Odpowiedź-TAK.
22.Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 26 – dostępne postaci leku to tabl.powl. , Tabl.draż. Czy można wycenić lek w postacui tabl.draż.
Odpowiedź-TAK.
23. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 40 – lek jest dostępny tylko w op. x 5 szt. Prosimy o dopuszczenie do wyceny op. x 5 szt.. w ilości 2 op.
Odpowiedź-TAK.
24. Dotyczy Pakietu nr 2 poz.43,44 – zakończona produkcja leku Remifentanyl Actavis. Prosimy o dopuszczenie do wyceny leki równoważne.
Odpowiedź-TAK.
25.Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 45 – czasowy brak . Prosimy o dopuszczenie do wyceny Intersorb Plus wapno sodowane 5l/4,5kg.
Odpowiedź-TAK.
26. Dotyczy Pakietu nr 2 poz.78 – lek jest dostępny tylko w op. x 10 szt. Prosimy o dopuszczenie do wyceny op. x 10 szt.. w ilości 100 op.
Odpowiedź-TAK.
27.Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 127,128 (Histigen ) -.Prosimy o dopuszczenie do wyceny lek równoważny.
Odpowiedź-TAK.
28. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 129 (Apo-Tamis) -.Prosimy o dopuszczenie do wyceny lek równoważny.
Odpowiedź-TAK.
29. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 130 (ConCor) jest dostępny tylko w op. x 30 tabl.powl. Czy można wycenić op. x30 tabl. powl. W ilości 34 op.
Odpowiedź-TAK.
30. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 130 (ConCor) -.Prosimy o dopuszczenie do wyceny lek równoważny x 30 tabl. w ilości 34 op.
Odpowiedź-TAK.
31. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 131 (ConCor) -.Prosimy o dopuszczenie do wyceny lek równoważny.
Odpowiedź-TAK.
32. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 6 i 7 – czy należy wycenić op. x 20 poj. W ilości 20 op.
Odpowiedź-TAK.
33. Dotyczy Pakietu nr 3 poz10 – czy należy wycenić op. x 10 amp. W ilości 30 op.
Odpowiedź-TAK.
34.Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1 – brak op. x 60 tabl. draż. Prosimy o dopuszczenie do wyceny op. x 50 tabl.draż w ilości 96 op.
Odpowiedź-TAK.
35. Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 4 i 10 – zakończona produkcja . Prosimy o wykreślenie pozycji z pakietu.
Odpowiedź-Proszę o podanie ostatniej ceny.
36.Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 80 – czy można wycenić op. 400 g w ilości 26 op.
Odpowiedź-NIE.
37.Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 103,128 – prosimy o wydzielenie pozycji osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie ofert przez większą ilość oferentów.
Odpowiedź-NIE.
38.Dotyczy Pakietu nr 1 poz.173 (Panthenol 130 g) – brak produkcji ,prosimy o dopuszczenie do wyceny Panthenol pianka 150 ml w ilości .
Odpowiedź- TAK.
39. Prosimy o dopuszczenie zamienne zaoferowanie ( brak zapisów w SIWZ):
 tabletek, tabletek powlekanych, tabletek drażowanych, drażetek, kapsułek, kapsułek twardych, kapsułek miękkich, kapsułek elastycznych itp.
 ampułek, fiolek, ampułkostrzykawek, wlewów, worków, pojemników, butelek, Kabipacków ,flakonów, automatycznych wstrzykiwaczy itp.
 tabletek (powlekanych) o kontrolowanym uwalnianiu, tabletek (powlekanych) o modyfikowanym uwalnianiu, tabletek (powlekanych) o zmodyfikowanym uwalnianiu, tabletek (powlekanych) o przedłużonym działaniu itp.
 tabletek dopochwowych, globulek dopochwowych, globulek, kapsułek dopochwowych itp.
 zawiesiny do nebulizacji, roztworu do nebulizacji.
Odpowiedź-TAK
40. Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zmawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym. (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? Brak zapisu odnośnie przeliczeń w SIWZ.
Odpowiedź-TAK.
41. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? Brak zapisu w SIWZ .
Odpowiedź-Do dwóch miejsc po przecinku.
42. Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale? )? Brak zapisu w SIWZ odnośnie braków.
Odpowiedź-Proszę o podanie ostatniej ceny.
43. W Pakietach składających się na opis przedmiotu zamówienia zamawiający wskazał nazwy oznaczonych rodzajów produktów leczniczych. Jednakże dla każdego z nich istnieją odpowiedniki zarejestrowane w Polsce dla tych samych wskazań, co produkty wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co oznacza, iż świetle ustawodawstwa dotyczącego leków spełniają te same wymagania. Tym samym stanowią produkty w pełni równoważne, mogące być przedmiotem oferty równoważnej w rozumieniu art. 29 ust. 2 Prawa zamówień publicznych. Niestety w specyfikacji istotnych warunków zamówienia brak jednoznacznego zapisu w tej kwestii. Dlatego też mając na uwadze art. 29 ust. 2 Prawa zamówień publicznych prosimy o rozszerzenie opisu przedmiotu zamówienia o możliwość zaoferowania produktów równoważnych.
Odpowiedź-Zamawiający dopuszcza produkty równoważne.
44. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 82. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Lioton 1000, 8,5 mg/g (1000 j.m.)/g, żel, 30 g, który ma to samo działanie, w ilości 100 op. Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty.
Odpowiedź-TAK.
45. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 162. Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zaoferowanie preparatu równoważnego Simeticonum 0,04g opakowanie 100 kps., posiadające takie same właściwości  i zastosowanie co Dimeticonum 0,05 x 100 kaps.?
Odpowiedź-TAK.
46.Dotyczy pakietu nr 1 poz. 116. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego ZinoDr?.
Odpowiedź-TAK.
47. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 186. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Fostex, (100 mcg+6mcg/dawkę),aer.inhal., 180 dawek?
Odpowiedź-TAK.
48. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 79. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atimos, 12 mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek?
Odpowiedź-TAK.
49. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 133 wyrazi zgodę na wycenę preparatu Trilac kaps x 20 w ilości 25 op?
Odpowiedź-TAK.
50. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 149. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej HepaDr., tabl.powl., 40 szt?
Odpowiedź-TAK.
51. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej HepaDr., tabl.powl., 40 szt?
Odpowiedź-TAK.

Dotyczy Wzoru umowy – prosimy o modyfikację poniższych zapisów:

§ 3
1.Strony ustalają maksymalną wartość umowy na kwotę zł brutto (pakiet nr )
(słownie: ) wg załącznika do umowy stanowiącego jego integralną część.
2.Zapłata za przedmiot umowy dokonywana będzie na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Dostawcę wystawienia faktury. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Odpowiedź- Zamawiający wykreśla zapis- za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, pozostałe zapisy zgodnie z projektem umowy.

3.Faktura o której mowa w ust. 2 wystawiana będzie na koniec każdego miesiąca i obejmować będzie zrealizowane w danym miesiącu zamówienie.
4.Za przekroczenie terminów płatności określonych w umowie, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. Jeżeli Wykonawca nie doręczy Zamawiającemu noty odsetkowej w terminie 7 dni od dnia dokonania zapłaty przez Zamawiającego oznacza to, że Wykonawca zrzeka się należności z tytułu odsetek w całości.

Odpowiedź-NIE zgodnie z projektem umowy.

5.Zmiana stawki podatku VAT nie wpływa na zmianę cen brutto zawartych w umowie.

Odpowiedź- Zamawiający wykreśla powyższy zapis.

6.Dostawca nie może przenosić praw wynikających z niniejszej umowy na podmioty trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.
7.Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawiania faktury bez podpisu Zamawiającego.
8.Dostawca ma obowiązek dostarczenia faktury za dany towar do ręki farmaceuty.

Odpowiedź –NIE zgodnie z projektem umowy.

§ 5
2.Zamawiający określa wielkość dostawy przez złożenie u Wykonawcy zamówienia w formie pisemnej lub mailem lub faksem. Otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę
6.Zamawiający wymaga aby na koniec miesiąca kalendarzowego Wykonawca podał informację o zaległych, niezapłaconych fakturach jeśli taka sytuacja zaistnieje po wcześniej przesłanej prośbie Zamawiającego na adres e-mail: zaopatrzenie@szpital.pyrzyce.net.pl

Odpowiedź- Zamawiający wykreśla pkt 6 w § 5.
§ 6
2.W przypadku niedotrzymania terminów określonych w ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę:
– przy opóźnieniu do 14 dni w wysokości 0,3% wartości brutto netto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia,
przy opóźnieniu powyżej 14 dni w wysokości 10% wartości brutto netto danej dostawy.

Odpowiedź- zamawiający wykreśla słowo brutto i zmienia na netto.
§ 9
2.W takim przypadku strona z winy, której doszło do rozwiązania umowy w tym trybie, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wartości brutto netto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź- Zamawiający wykreśla złowo brutto i zmienia na słowo netto.

§ 10
W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez strony w wyniku realizacji niniejszej umowy będzie wyższa od zastrzeżonych w umowie kar umownych, strony mają prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w pełnej wysokości. Wykonawca odpowiada wyłącznie za normalne i bezpośrednie skutki swych działań lub zaniechań z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody pośrednie lub utracone korzyści. Niezależnie od tytułu prawnego, odpowiedzialność Wykonawcy powstała przy lub w związku z wykonaniem niniejszej umowy ograniczona jest do kwoty ….. zl

Odpowiedź- § 10 zostaje wykreslony w całości bez dopisywania dodatkowych warunków.
§ 14
Spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego Sąd powszechny.

Odpowiedź- zapis-”miejscowo dla siedziby Zamawiającego zostaje wykreślony”.