OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 1/2019

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 1/2019 na dostawę:
„Dostawa materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu”.

Termin realizacji zamówienia: 24 miesięcy do czasu wyczerpania kwoty zawartej w umowie.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Izabela Kaźmierczak – Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin dostawy – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 15.01.2019 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 15.01.2019 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 13.02.2019 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

zalacznik NR 5

ZAŁ_1 FORMULARZ OFERTOWY-nerka

ZAŁ_3 PARAMETRY TECHNICZNE-nerka

załacznik nr 9 – Oświadczenie-RODO-nerka

ZAŁĄCZNIK NR 4- UMOWA

załącznik nr 6

załącznik nr 7 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-

załącznik nr 8

RODO- nerka

SIWZ nerka

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY_ nerka