Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 14/2018 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Prof. M. Życzkowskiego 17, 31-864 Katowice.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 brutto wynosi: 3.205,44 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 8 pkt

Razem – 68 pkt

  • ofertę nr 2 złożoną przez firmę – Schulke Polska Sp. z o.o. ul. Al. Jerozolimskie 132, 02-395 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 6 brutto wynosi: 22.190,40 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  • ofertę nr 5 złożoną przez firmę – Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 154.978,74 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 brutto wynosi: 7.104,51 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  • ofertę nr 6 złożoną przez firmę – Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 239.793,87 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 brutto wynosi: 13.468,40

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  • ofertę 7 złożoną przez firmę – Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 brutto wynosi: 218.424,39 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 8 brutto wynosi: 6.319,32 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szopieniecka 77

40-431 Katowice

PAKIET NR 1

Cena – 58,47 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 98,47 pkt

PAKIET NR 2

Cena – 58,25 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 98,25 pkt

PAKIET NR 3

Cena – 47,25 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 87,25 pkt

PAKIET NR 5

Cena – 50,49 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 90,49 pkt

2

ASCLEPIOS S.A.

ul. Hubska 44

50-502 Wrocław

PAKIET NR 5

Cena – 55,66 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 95,66 pkt

3

Urtica Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

PAKIET NR 1

Cena – 59,74 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 99,74 pkt

PAKIET NR 4

Cena – 59,85 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 99,85 pkt

4

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice

PAKIET NR 2

Cena – 59,53 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 99,53 pkt

PAKIET NR 3

Cena – 57,69 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 97,69 pkt