Dotyczy:przetargu nieograniczonego nr 2/2019 na dostawę „ asortymentu medycznych jednorazowego użytku”

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

Pakiet 1, poz. 1-5
Czy zamawiający dopuści strzykawki bez rozszerzonej skali?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 1, poz. 1-5
Czy zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną czarną niezmywalną i czyteklną skalą?

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 1, poz. 1-5
Czy zamawiający dopuści strzykawki z tłokiem w kolorze niekontrastującym, białym?

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 1, poz. 1-5
Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu ( z założenia) przez wykfalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg tez znacząco ogranicza konkurencję , co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 1, poz. 1-5
Czy zamawiający dopuści strzykawki bez kolorystycznego oznaczenia rozmiarów, gdyż rozmiar strzykawki jest wskazany na opakowaniu jednostkowym w postaci cyfry?

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 1, poz. 6
Czy zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną czytelną skalą pomiarową?

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 1, poz. 8-12
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu , natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów . Wymóg ten wpłynie na ceny produktu zaoferowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej. Natomiast każde ostrze posiada wygrawerowany numer – rozmiar

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 1, poz. 8-12
Prosimy o dopuszczenie ostrzy bez kolorystycznego kodowania rozmiaru, rozmiar widoczny bezpośrednio na ostrzu, opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym w postaci cyfry

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 1, poz. 33
Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 1, poz. 33
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź- zgodnie z zapisami SIWZ.
Pakiet 1, poz. 1-6,8-12,33-34
Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji . 1-6,8-12,33-34 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 2, poz. 18,25-28,32,
Prosimy o wydzielenie poz. 18,25-28,32 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedż- zgodnie z zapisami SIWZ.
Pakiet 2, poz. 18
Czy zamawiający dopuści wąsy do podawania tlenu o długości drenu ok. 200 cm?
Odpowiedź-TAK.
Pakiet 2, poz. 25-28, 32
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź- zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet nr 1 pozycja nr 1-7, i 33-proszę o wyrażenie zgody na złożenie oferty tylko na ww asortyment.
Odpowiedź- zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet nr 1, pozycja nr 4 – czy zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie strzykawki a’80 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?
Odpowiedź- TAK.
Pakiet nr 1 pozycja nr 16-23, 37- czy zamawiający wydzieli ww pozycje do oddzielnego zadania?
Odpowiedź- zgodnie z zapisami SIWZ.
Pakiet nr 1 pozycja nr 23 czy zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 0,3x13mm?
Odpowiedź- TAK.
Pakiet nr 2 pozycja nr 1-8-czy zamawiający dopuści cewniki do odsysania z nieprzezroczystym konektorem?Nie ma medycznego uzasadnienia, aby cewniki posiadały półprzezroczyste konektory.
Odpowiedź- zgodnie z zapisami SIWZ.
Pakiet nr 2 pozycja nr 9 – czy zamawiający dopuści cewnik Foleya CH10 z balonem 3-5ml?
Odpowiedź- zgodnie z zapisami SIWZ.
Pakiet nr 2 pozycja nr 9-14-czy zamawiający dopuści cewniki Foleya sterylizowane tlenkiem etylenu?
Odpowiedź-zgodnie z zapisami SIWZ.
Pakiet nr 2 pozycja nr 9-14-czy zamawiający dopuści cewniki Foleya w podwójnym opakowaniu folia/folia-papier?
Odpowiedź- zgodnie z zapisami SIWZ.
Pakiet nr 2 pozycja nr 19-24 – czy zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe bez zmrożonej powierzchni?
Odpowiedź- zgodnie z zapisami SIWZ.