Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 3/2019 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiajacy informuje, że odrzuca ofertę w pakiecie nr 1 zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że postępowania w pakiecie nr 1 zostanie ogłoszone ponownie.