Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2019 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – BL MEDICA Sp. z o.o. Sp.k. ul. Letnia 2A, 72-123 Kliniska Wielkie.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 brutto wynosi: 12.363,84 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  • ofertę nr 3 złożoną przez firmę – Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 brutto wynosi: 66.420,00 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  • ofertę nr 4 złożoną przez firmę – Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 brutto wynosi: 121.636,92 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pky

Razem – 100 pkt

  • ofertę nr 5 złożoną przez firmę – Konsorcjum Lider ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 6 brutto wynosi: 3.605,04 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  • ofertę 7 złożoną przez firmę – URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 55.569,97 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

UNITRANS M.iW. Fijał Sp.J.

ul. Borsucza 9

05-410 Józefów-Michalin

PAKIET NR 7

Cena – 54,18 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 94,18 pkt

2

Shire Polska Sp. z o.o.

Pl. Europejski 1

00-844 Warszawa

PAKIET NR 7

Cena – 55,78 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 95,78 pkt

3

URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

PAKIET NR 1

Oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt .

PAKIET NR 7

Cena – 58,64 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 98,64 pkt

4

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice

PAKIET NR 1

oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt 2

PAKIET NR 2

Cena – 55,54 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 95,54 pkt

5

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szopieniecka 77

40-431 Katowice

PAKIET NR 7

Cena – 58,58 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 98,58 pkt

6

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

PAKIET NR 2

Cena – 58,99 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 98,99 pkt

PAKIET NR 7

Cena – 43,96 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 83,96 pkt