OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 5/2019.

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 5/2019 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Sara Tomaszewska-Pawłowska – pracownik Farmacji.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %
-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert – 17.04.2019 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 17.04.2019 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 16.05.2019 rok.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie SIWZ.

SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na stronie internetowej Szpitala

RODO-leki

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ apteka

zalacznik 3 – leki apteka

Załącznik nr 1 do SIWZ- oferta-apteka

załącznik nr 5-leki

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-leki

załącznik nr 7-leki

załącznik nr 8-Oświadczenie-RODO- apteka

Pakiet nr 1 – Leki różne I

PAKIET Nr 2 – PLASTRY

PAKIET Nr 3 – GIPSY

PAKIET Nr 4 – OPATRUNKI JAŁOWE

Pakiet nr 5 – Preparaty do dezynfekcji ran

Pakiet nr 6- Azot ciekły

PAKIET Nr 7 – OPATRUNKI I

PAKIET Nr 8 – OPATRUNKI II

Umowa – dostawa leków