OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 8/2019

Zamawiający: Szpitala Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Ogłasza przetarg nieograniczony nr 8/2019 na:
„Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych (odbiór odpadów i przywóz pojemników zbiorczych z oznakowaniem kodowym odpadu) dzierżawa pojemników- odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu – poniedziałki i czwartki.

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy (3 lata) od podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala
www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

1. Dyjak Edward

Kryterium oceny ofert:

cena – 80%
odl. spalarni od punktu odbioru odpadów (km)- 20%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert – 11.06.2019 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 11.06.2019 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert tj. do dnia 10.07.2019 rok.
Wpłata wadium – 11.06.2019 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

RODO-utylizacja

SIWZ-utylizacja

umowa-utylizację- projekt

zalacznik 2

załączni, nr 7 – Oświadczenie-RODO-utylizacja odpadów

Załącznik nr 1-oferta-utylizacja

załącznik nr 4 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej- utylizacja

załącznik nr 5-utylizacja odpadów

załącznik nr 6-oświadczenie art. 24 ust. 1-utylizacja odpadów