Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 10/2019 na serwisowanie, naprawę sprzętu medycznego oraz wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 2 złożoną przez firmę – Zakład Aparatury Medycznej „GRYFMED” S.C. Eugeniusz Twór, Tadeusz Meger ul. Akacjowa 14, 72-300 Gryfice.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 233.895,08 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za czas reakcji serwisu – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  • ofertę nr 4 złożoną przez firmę – Przedsiębiorstwo Techni Medycznej „ANES-MED” Sp. z o.o. ul. Chocimska 11/14, 00-791 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 brutto wynosi: 3.837,60 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za czas reakcji serwisu – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 brutto wynosi: 5.811,75 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za czas reakcji serwisu – 40 pkt.

Razem – 100 pkt.

II. Unieważniono postępowanie w pakiecie nr 2 zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

III.Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i czas reakcji serwisu

1

MEDILAND Grażyna Wykland

ul. Chrzanowskiego 64B1

80-278 Gdańsk

PAKIET NR 5

Cena -42,31 pkt

Czas reakcji serwisu – 40 pkt.

Razem – 82,31 pkt

2

ANMEDIQ S.C.

ul. Zachodnia 5

05-552 Wola Mrokowska

PAKIET NR 4

Cena – 42,45 pkt

Czas reakcji serwisu – 40 pkt

Razem – 82,45 pkt