Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2019 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CAŁOŚCI

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że ww postepowanie zostało uniewaznione w całości zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4- cena najkorzystniejsza oferty przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.